Szövetségbe szerveződnek az öregdiák szervezetek

 

A szenátus zöld jelzést adott a kampuszfelújításnak

 

A Szent István Egyetem újonnan megválasztott szenátusa január 31-én tartotta első ülését Gödöllőn. A testület első döntéseként dr. Molnár József rektor előterjesztésére egyhangúlag támogatta a gödöllői kampusz PPP konstrukcióban megvalósuló felújításának tervét.

  A rekonstrukcióra és 20 évig történő üzemeltetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása során a tárgyalások tisztázták a befektetőtől elvárt teendőket. A projekt egyik legfontosabb feladata a központi épülettömbök - főépület, szemináriumi épület és aula - korszerűsítése annak érdekében, hogy a SZIE európai színvonalon tudja ellátni oktatási feladatait.

  A felmérés szerint 1001 teremből álló épületegyüttes négyhektárnyi nettó szintterülete a befektető előfinanszírozásában, az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával két év alatt újulhat meg. A rekonstrukció kiterjed a nyílászárókra, a homlokzatokra, a burkolatokra és az oktatástechnikai eszközökre is. A munkálatok egyik leglényegesebb eleme a fűtési, a víz- és a csatornahálózat cseréje.

  Az előterjesztés alapos megvitatása után a szenátus egyhangúlag felhatalmazza a rektort a MASZER Zrt-vel kötendő, a gödöllői kampusz teljes körű rekonstrukcióját megalapozó szerződés véglegesítésére és aláírására.

*

  A testület ezt követően egyhangúlag jóváhagyta az Egyetemi Habilitációs Szabályzat módosítását, majd titkos szavazáson megválasztotta az egyetemi tanári pályázatokat bíráló bizottságokat és jóváhagyta dr. Soós Zsolt megbízását az Ybl Miklós Építéstudományi Kar Matematika Tanszékének vezetésére.

 

Az egyetemi öregdiák szervezet létrehozásának programja

 

  Dr. Barótfi István rektorhelyettes a következőken teljes terjedelmében ismertetett előterjesztése alapján a szenátus jóváhagyta az egyetemi öregdiák szervezet létrehozásának programját.

  „Az egyetem hosszú távú fennmaradásának alapvető feltétele a minőség, azaz oktatásunk mennyire képes megfelelni a megváltozott/változó követelményeknek. A lineáris kétlépcsős képzéssel majdnem valamennyi korábbi szak tartalmában megváltozott, és megváltoztak az oktatásban részt vállaló intézmények is. Kialakulóban van a valóságos felsőoktatási piac, melyben azok az intézmények tudnak talpon maradni, melyek képzésében a követelményeknek való megfelelés a meghatározó. A követelmények szempontjából a legfontosabb kérdések, hogy a végzett hallgatók azt kapták-e tanulmányaik során, amire szükségük van, a hallgatóink képesek-e megküzdeni az adódó feladataikkal, el tudnak-e helyezkedni, életpályájukon kellő ívű karriert tudnak-e befutni. A kérdésekre a választ a legközvetlenebbül a végzett hallgatóinkkal való folyamatos kapcsolat biztosíthatja. Ennek érdekében létre kell hozni és aktívan működtetni kell az egyetemen a végzett hallgatókkal való intézményes kapcsolattartást.

  Az ilyen végzett hallgatói szervezetek az egyetem (és jogelőd intézményei) karain már különböző formában léteznek. Az egyetemi integráció azonban megkívánja, hogy a Szent István Egyetemnek legyen végzett hallgatói (öregdiák, alumni, diplomás, stb.) szervezete. A szervezet létrehozására tett közel egy évnyi próbálkozás azonban eddig nem járt eredménnyel. Az eddigi eredménytelenség oka kettős: egyrészt már működő szervezetek további létének bizonytalansága miatti aggódás, másrészt a karok kialakult szakmai (történelmi) szokásaiból adódó különbözőség és idegenkedés a közös szervezettől. A feladat megoldására ezért az alulról építkező megoldás látszik realizálhatónak. A megvalósítás programja:

 

  I. A kari szervezetek létrehozása

 

 

  Azok a karok, melyeken eddig nem létezett öregdiák szervezet, most hozzák létre a szakterület szokásainak és a jelenlegi követelményeknek megfelelően. A szervezet formájára, gazdálkodására, működésére vonatkozóan a legcélszerűbb megoldást alaposan át kell gondolni, mert hazánkban nincs kialakult formája az ilyen szervezeteknek.

  Azokon a karokon, ahol létezik ilyen szervezet, célszerű áttekinteni az eddigi működést és a tapasztalatok, valamint a kor követelményeinek megfelelő változtatásokat végre kell hajtani.   A kialakított, illetve már meglevő szervezeteknek az alábbi célokat kell maga elé tűznie:

  - végzett hallgatókkal való aktív kapcsolattartás,

  - az egyetemi évek alatt kialakult szakmai és emberi kötelékek további ápolása,

  - a szakmai és intézményi összetartozás ápolása,

  - a hallgatói karrier figyelése és ennek tapasztalatinak felhasználása a képzés folyamatos minőségfejlesztésében,

  - a végzett hallgatók szakmai tapasztalatának felhasználása a képzésben,

  - az egyetem hírnevének és elismertségének növelése,

  - közös gondolkodás és tapasztalatgyűjtés a szakterületen,

  - az informatika nyújtotta lehetőségek kihasználása az interaktív kapcsolat építéséhez.

 A fő tevékenység a kapcsolattartás szervezése és a kapcsolat kölcsönös érdekeltségű folyamatos ápolása. Ennek érdekében jól szervezett nyilvántartási rendszer kiépítése szükséges, mely biztosíthatja az interaktív kapcsolattartást és ezzel egyszerűsíthető a rendezvények kezdeményezése, kiadványok létrehozása, szakmai és a képzéssel összefüggő fórumok tartása, karrierfigyelés, a tagok tájékoztatása az intézmény munkájáról és egymás elérhetősége és a tagok közötti kapcsolatok segítése.

  A szervezetek létrehozása ill. szükség szerinti átalakításának határideje 2007. július 30.

  Felelősök: dékánok

 

  II. A Szent István egyetemi öregdiák szervezet tervezetének elkészítése

 

 

  A szervezetet a kari önálló jogi szervezetek szövetségeként célszerű kialakítani. A szervezet javasolt főbb paraméterei:

  A szervezet neve: Szent István Egyetem Öregdiák Szövetség, röviden: SZIE-ÖSZ

  A szervezet javasolt formája: Alapítvány/Egyesület

  Alapító: Szent István Egyetem 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

  A szervezet fő tevékenysége:

  a SZIE-ÖSZ az egyetemi karok volt diákjainak szervezetét tömörítő ernyőszervezet, mely összehangolja és koordinálja az egyes szervezetek munkáját, és fellép az egyetem közös megjelenítéséért.

  A szervezet tagjai:

  a szervezet tagjai a karok önálló jogi személyiségű szervezetei, vállalkozások és természetes személyek, akik vállalják a tagsággal járó kötelezettségeket.

  A szervezet felépítése:

  a szervezet vezetője az egyetem mindenkori rektora és egy köztiszteletben álló nem egyetemi személy társelnöki szerepben.

  A SZIE-ÖSZ alapítási dokumentáció tervezetének határideje 2007. szeptember 30.

  Felelős: egyetemi főtitkár

 

  III. A Szent István Egyetem öregdiák szervezetének megalapítása

 

 

  A kari szervezetek létrehozása ill. szükség szerinti átalakítása, valamint az egyetemi szövetség tervezett elképzeléseinek egyeztetését követően a szövetség megalapítása, tisztségviselők megválasztása és a működés megkezdése.

  Határidő: 2007. december 30.

  Felelős: egyetemi főtitkár

  Az egyetemi szervezet létrehozását, illetve a kari szervezetek szükség szerinti változtatását, működésük aktivizálását célszerű az első Szent István egyetemi BSc bizonyítványok kiadásáig (2007/08 tanév) lebonyolítani."

 

Egyetemi Informatikai Bizottság

 

  Az Egyetemi Szenátus jóváhagyta az Egyetemi Informatikai Bizottság létrehozását, amely az új rektori ciklushoz kötődően kezdi majd el a munkáját.

  Az információs társadalom kialakulása folyamatosan új kihívásokat támaszt az egyetemmel szemben, különösen az információs és kommunikációs technológiák (IKT), alkalmazások, szolgáltatások területén. A bizottság feladata e kihívások elemzése, megválaszolása lesz. A bizottság a SZIE Intézményfejlesztési Tervével összhangban koordinálja, kezdeményezi, támogatja illetve felügyeli IKT rendszerek egységes kialakítását és fejlesztését. Elnöke az informatikát felügyelő rektorhelyettes, titkára az IH hivatalvezetője. Tagjai a karok megbízottjai (1-1 fő) és a gazdasági főigazgató illetve az egyetemi főtitkár által megbízott személy (1-1 fő). Megbízásukat - 5 év időtartamra - az egyetem rektorától kapják.

 

További határozatok

 

Az Egyetemi Szenátus támogatja egyetemi szintű Roma Szakkollégium létrehozását, valamint a romológiai gyűjtemény megőrzését és kutatását a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar keretei között

*

Az Egyetemi Szenátus egyhangúan támogatja az állatorvos mesterszak létesítését az Állatorvos-tudományi Karon.

*

Az Egyetemi Szenátus egyhangúan támogatja az ökotoxikológus mesterszak létesítését a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon.

 

Emléktáblák, szobrok, emlékhelyek

 

Egyetemi dolgozói javaslatra került előtérbe az egyetem volt jelentős személyiségei megjelenítésének igénye, tájékoztatta a szenátust a január 31-i ülésre készített előterjesztésében dr. Barótfi István rektorhelyettes, hozzátéve: a felvetés indokolt, hiszen az egyetem kiemelkedő személyiségeinek létrehozott emléktáblák, szobrok, emlékhelyek hozzájárulhatnak az intézmény rangjának bemutatásához, a jelenlegi dolgozók és hallgatók intézményi önbecsülésének emeléséhez és ezzel az elődök és a múlt előtti tisztelgés kötelezettségeinek magasztos teljesítéséhez.

Az előterjesztés javaslatot is megfogalmazott az SZMSZ kiegészítésére „Az egyetemen elhelyezkedő szobrok, emléktáblák, emlékhelyek elhelyezésének és kijelölésének rendje" címmel, 9 fős emlékbizottság létrehozásával. A szenátus nem döntött az ügyben, a további mérlegelésre elég idő jut, hiszen a követező két évben a felújítás miatt úgysem lesz lehetőség szobrok, emléktáblák, emlékhelyek létesítésére.

 

 

A rekonstrukció műszaki tartalma

 

Főépület

 

  - alagsori főfalak szigetelése

  - homlokzati és belső nyílászárók felújítása, szükség szerinti cseréje

  - tető teljes felújítása, a bádogozás 100%-os cseréjével

  - homlokzat-felújítás

  - üvegezett acél portálok cseréje, hőhídmentes üvegezet fémszerkezetre

  - teraszok, mellvédek szigetelése, átépítése

  - hideg- és melegburkolatok helyiségkönyv szerinti elkészítése

  - 1 db személyfelvonó cseréje, 2 db új treppenlift készítése

  - oktatástechnikai eszközök, bútorok, részleges cseréje

  - fűtés, víz-, csatornahálózat cseréje, saját gázkazánház építése a tetőtérben

  - erősáramú elektromos rendszer cseréje

  - tűzjelző rendszer kiépítése, strukturált hálózat korszerűsítése

  - általános hangosítás a folyosószakaszokra és az előadótermekre terjed ki, valamint az evakuációs hangrendszer létrehozása

  - épület-felügyeleti rendszervezérlés

 

Szemináriumi épület

 

  - homlokzati ablakok teljes cseréje, rétegragasztott, hossztoldott borovi fenyőből, hőszigetelő üvegezéssel

  - teljes homlokzati felületen DRYVIT hőszigetelő rendszer készítése

  - valamennyi acélportál cseréje hőhídmentes fémszerkezetre

  - belső nyílászárók felújítása, szükség szerinti cseréje a helyiségkönyv szerint

  - hideg- és melegburkolatok részleges cseréje a helyiségkönyv szerint

  - 1 db új, a mozgáskorlátozottak számára is megfelelő személyfelvonó és 3 db új treppenlift készül

  - oktatástechnikai eszközök, bútorok, részleges cseréje

  - fűtés, víz-, csatornahálózat cseréje, saját gázkazánház építése a tetőtérben

  - erősáramú elektromos rendszer cseréje

  - tűzjelző rendszer kiépítése, strukturált hálózat korszerűsítése

  - általános hangosítás a folyosószakaszokra és az előadótermekre terjed ki, valamint az evakuációs hangrendszer létrehozása

  - épület-felügyeleti rendszer vezérli az aula alagsorában kiépítésre kerülő új kazánház gépészeti berendezéseit

 

Aula

 

  - homlokzati portálok, ablakok, függönyfalak teljes cseréje hőhídmentes fémszerkezetre

  - belső nyílászárók felújítása, szükség szerinti cseréje a helyiségkönyv szerint

  - hideg- és melegburkolatok részleges cseréje a helyiségkönyv szerint

  - akusztikus álmennyezet cseréje

  - az alagsorban új laborok, tantermek, öltözők kerülnek kialakításra

  - új oktatástechnikai eszközök, bútorok kerülnek telepítésre

  - épület-felügyeleti rendszer vezérli az alagsorban kiépítésre kerülő új kazánház gépészeti berendezéseit

 

forrás: Összefoglaló a SZIE szenátusa részére

 

 

Taxonomy upgrade extras: