„Minden munkatársunknak része van a sikerben…” – Beszélgetés a Szent-Györgyi Albert-díjas Huszenicza Gyulával

 

Huszenicza Gyula professzor, az Állatorvos-tudományi Kar továbbképzési ügyekért felelős dékánhelyettese, az Állatorvos-tudományi Doktori Iskola vezetője, a Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszék munkatársa a Magyar Kultúra Napja alkalmából Szent-Györgyi Albert-díjban részesült. Az elismerést minden évben tizenöt olyan személy kapja, aki az általa művelt tudományterületen több évtizedes, iskolateremtő tevékenységet fejt ki. Huszenicza Gyulával erről a tevékenységről beszélgettünk.

RADÓ GÁBOR

 - Az ehhez az elismeréshez vezető hosszú út kezdetén először természetesen mindenkinek magának is „iskolába kell járnia". Köszönettel tartozom akkori tanszékvezetőnknek, Haraszti János professzor úrnak, továbbá Pethes György egyetemi tanárnak, az Élettani Tanszék korábbi vezetőjének, akik irányításával az első lépéseket tettem ezen a pályán. Mindketten számos szakembert „neveltek", közülük heten szerezték meg a későbbiekben az MTA doktora fokozatot. Akkori vezetőink előre mutató igényeket fogalmaztak meg: meghatározó volt a metodikai felkészültség, a szakirodalmi tájékozottság és az angol nyelv ismerete, szigorú elvárás a folyamatos megmérettetés, a tudományos eredmények nemzetközi szakmai folyóiratokban történő publikálása. Ezeket az alapelveket magam is vallom, betartom és betartatom.

- Mindez tehát jó alap volt arra, hogy messzire sugárzó tudományos műhely, iskola teremtődjék...

- A kilencvenes évek elején a klinikai endokrinológia területén végzett munkához egy önálló laboratóriumot hozhattunk létre, elsősorban az uppsalai és az utrechti egyetemi laborok mintájára. Azóta is jelentős technológiai fejlesztést tudtunk végrehajtani. Jelenleg 10-12 hormon különböző mintákból (vérszérum, plazma, tej, vizelet, bélsár) történő meghatározására vagyunk képesek, a vizsgált fajok skálája a háziemlősök mellett számos állatkertekben élő, vagy természetvédelmi szempontból megkülönböztetett figyelmet érdemlő fajra is kiterjed. Gyakorlati diagnosztikai és kísérleti céllal egyaránt végzünk hormon-meghatározásokat. Számos hazai és külföldi társintézménnyel végzünk közös kutatómunkát. Nagy öröm a számomra, hogy együtt dolgozhatok a feleségemmel, Dr. Kulcsár Margittal: laboratóriumunkban ő az analitikai feladatok irányítója. Jelentős a száma azoknak a fiataloknak, akik még a hallgatói éveik alatt bekapcsolódnak a laboratórium munkájába: az itt szerzett tapasztalatok segítik szakmai ismereteik elmélyítését, illetve pályaorientációjukat. Korábbi szakköröseink jelentős része szerez a későbbiekben tudományos fokozatot. Közülük többen már vezető pozícióba kerültek magyar és külföldi egyetemeken, tudományos műhelyekben, diagnosztikai intézetekben. Így például van, aki az Országos Állategészségügyi Intézetben vált vezető munkatárssá. Van fiatal kollégánk, aki jelenleg a Cornell Egyetemen, vagy meghatározó jelentőségű nemzetközi gyógyszeripari óriáscégnél végez ígéretes kutatómunkát. Egy magyar házaspár - mindketten korábbi PhD hallgatóink - Dubaiban, a nálunk szerzett ismereteket is hasznosítva, tejhasznú teveállományt alakított ki. Ez a munka ennél az állatfajnál úttörő jelentőségű; nagy figyelem kíséri a tevékenységüket.

- Csak állatorvosokról van szó, vagy más szakterületekről is fogadják az érdeklődőket?

- Agrárvégzettségű PhD hallgatóink is voltak és vannak, de alkalmanként fogadunk biológusokat, zoológusokat is. Szakterületünk jellegéből fakad, hogy kísérleti munkánkat nagyrészt üzemi körülmények között végezzük, amelynek keretében nagy számú gyakorló szakemberrel - állattenyésztőkkel, állatorvosokkal - ápolunk szoros kapcsolatot.

- Milyen érdeklődés nyilvánul meg az itt folyó munka iránt a külföld részéről?

- Számos nemzetközi tudományos együttműködésben részt veszünk. Emellett államközi és egyetemközi megállapodások alapján, vagy a szakmai-tudományos kapcsolatok révén számos külföldi hallgató is megfordul nálunk. 1996 óta eddig nyolc alkalommal rendeztünk nyári iskola jellegű, nemzetközi PhD tanfolyamot („Budapest Workshop for Young Endocrinologists"): erre a világ minden részéből fogadunk hallgatókat. Az angol nyelven folyó kurzus iránt mindig jelentős az érdeklődés: alkalmanként húsz-harminc külföldi résztvevőnk van, a világ számos országából, Mexikótól Japánig.

- Milyen formákban kapcsolódhatnak be az érdeklődők az itt folyó munkába?

- Egyike vagyok a szülészet és szaporodásbiológia tantárgy oktatóinak, ami az állatorvos-képzést meghatározó klinikai tárgyak egyik fontos képviselője. A tantárgy oktatásának másfél esztendeje jó lehetőség a hallgatókkal való jó és intenzív kapcsolat kiépítésére. Munkacsoportunk nevéhez fűződik emellett két kapcsolódó fakultatív tárgy oktatása. Mindezekhez kapcsolódik a tudományos diákköri munka lehetősége, illetve az önkéntes hallgatói témafeldolgozások, és a hetenkénti konzultációk rendszere.

- Emellett hosszabb ideje a kar egyik vezetője is ...

- Dékánhelyettesként (korábban rektorhelyettesként) 1994 óta felügyelem az intézményünkben folyó szakállatorvos-képzést, illetve közeli barátom és pályatársam, Rudas Péter professzor egy évvel ezelőtt bekövetkezett tragikus halála óta én vezetem az Állatorvos-tudományi Doktori Iskolát is. Jelenleg kilenc akkreditált szakunk szolgálja a gyakorló állatorvosok továbbképzésének igényét. Mindezek természetesen elsősorban karunk oktatóinak, kutatóinak a munkáját dicsérik. Munkámat nem végezhetném karunk, illetve tanszékünk mindenkori vezetőinek, munkacsoportom tagjainak és a Továbbképzési és Kutatásszervezési Központ munkatársainak a támogatása nélkül.

- Beszélgetésünk befejezéseként érintsük a jövőt is...

- Oktatói és kutatói munkánkkal mindenkor az állatorvosi gyakorlat, a hazai állattenyésztés, és egyben hallgatóink igényeit kell szolgálnunk, olyan módon, hogy teljesítményünk megfeleljen a nemzetközi szintű elvárásoknak is. Ez nem könnyű, de egy munkatársi közösség számára nem is megoldhatatlan feladat.
Taxonomy upgrade extras: