Beszámoló a Regionális Egyetemi Tudásközpont 2006. évi teljesítményéről

 

DR. URBÁNYI BÉLA
operatív igazgató

DR. VASA LÁSZLÓ
adminisztrációs igazgató

RETIA Szent István Egyetem a RET pályázat keretében a 2005. évben sikeres pályázatot nyújtott be, melynek elnevezése: Természeti Erőforrásokra Alapozott Környezetipari Regionális Egyetemi Tudásközpont (továbbiakban: KÖRET).

  A KÖRET küldetése egy olyan tudásépítő, -generáló, - és közvetítő központ felépítése és hosszú távú működtetése, amely a Közép-Magyarországi Régióban nagy hagyományokkal rendelkező felsőoktatási-kutatási bázisra (Szent István Egyetem különböző karaira) és a közvetlen környezetében lévő agrárorientált kutatóintézetek tudásanyagára épül. Működési köre a multidiszciplináris ismereteket feltételező környezetipar különböző területeire terjed ki.

 RETI A tudásközpont feladata, hogy a térségben e téren felhalmozott tudásanyagot, a meglévő kutatási és oktatási potenciált integrálja, továbbfejlessze és közreműködjön a tudás transzferálásában elsősorban a térség innovatív kis - és középvállalkozásai irányába. Segítse azok versenyképességét, jövedelemtermelő, munkahely teremtő potenciálját. Közreműködjön a megszületett eredmények gyakorlati hasznosulásában a térség innovatív KKV-inál.

  A KÖRET eredményeinek a térség lakosságára gyakorolt társadalmi hatásai hosszabb időintervallum alatt válnak érzékelhetővé. Az előzőekből következően a fenntartható környezetgazdálkodás, a környezetbarát technológiák eredményeként születő új munkalehetőségek, az innovatív vállalkozásokat vonzó tudományos háttér és fejlett infrastruktúra, az élhető környezet kedvezően befolyásolja a társadalmi közérzetet, és az emberek életminőségét.

RETI  A KÖRET első évi jelentésének alapja volt a gesztor: Szent István Egyetem és konzorciumi partnerei: Agruniver Holding Kft., Corax-Bioner ZRt. és Fertília Kft. által elvégzett kutató-fejlesztői munka. A Tudásközpont pályázatoknál azonban a K+F munka elvégzése szükséges, de nem elégséges feltétele a szakmai jelentés elfogadásának, ezért olyan tudás- és technológiai transzfer feladatokat is el kell végezni a konzorciumnak, ami a program életképességét, gazdasági és társadalmi elfogadottságát hivatott demonstrálni.

  Elkezdődtek a három működő programban a technológiai fejlesztések.

  • Az első programban a szennyvíziszap hatékony komposztálásához új és ígéretes baktérium és gombatörzseket izoláltak. Meghatározták a szennyvíziszap-lignocellulóz tartalmú növényi biomassza keverékek érési folyamatainak környezeti feltételeit.
  • Budapest vízbázisának védelméhez a vízbázis jellemző paramétereit a 2. programban összegyűjtötték. Az Európai Unió Vízkeretirányelv (VKI) útmutatásai szerint monitoring módszereket adaptáltak és adatsorokat gyűjtöttek. Kialakítottak egy korszerű, szennyezés hullámokat jelző halteszt laboratóriumot, megteremtették a tesztek elvégzésének technikai feltételeit.
  • Megtörtént az ökológiai hatások mérésére alkalmas módszerek összegyűjtése, értékelése. A revitalizációs tevékenységek környezetbiztonsága terén megkezdődött a környezetszennyező anyagok pl. kőolajszármazékok biodegradációjának hatékonyabbá tétele, lebontó baktériumtörzsek izolálása, a szennyezett területek kármentesítésének nyomon követése, a környezetterhelő hatások ökotoxikológiai mérőmódszereinek fejlesztése.

  Az első pályázati évben a konkrét K+F eredmények mellett nagy hangsúlyt kaptak azok a beruházások és rekonstrukciós munkák, amelyek nélkülözhetetlenek a második-harmadik évek eredményeinek eléréséhez, azoknak mintegy alapfeltételeit képezik. Ilyenek:

1.     Programban a komposztáló berendezés telepítése és próbaüzeme,

2.     Programban kiterjedt adatfelvételezési módszergyűjtemény és halmonitoring laboratórium felállítása,

3.     Programban a nélkülözhetetlen toxikológiai laboratórium kialakítása és felműszerezése.

  A második átfogó cél (tudástranszfer) terén projektmenedzseri tanfolyamot és vezetői ismeretek tanfolyamot szerveztünk és bonyolítottunk le.

  Kiemelt feladatnak tekintjük a KÖRET keretében létrehozott eredmények gyakorlati hasznosíthatóságát, mely területen már az első évben is eredménnyel rendelkezünk. Az 1. programba alvállalkozói státuszban bekapcsolódó Profikomp Kft. az általa kifejlesztett komposztálási és komposztminősítési technológiát már a hazai felhasználói körben is alkalmazásra ajánlja, és szaktanácsadással segíti ezen eredmények terjesztését.

  A KÖRET a Total Hungaria Kft. számára a cég profiljára jellemző üzemanyagtöltő állomások, olaj és kenőanyag raktárak környezetvédelmi állapotfelmérését, az esetlegesen jelentkező kártételek meghatározását, a kármentesítés lehetséges változatait és módszertanát, valamint ezek költségelemzését végezte el.

  A Tudásközpont szoros együttműködést alakított ki a Food Express Kft.-vel, mely vállalkozás az élelmiszerbiztonság kérdéskörében fontos toxikológiai (biológiai és kémiai toxicitás) vizsgálatokat, gyorsteszt módszereket kíván fejleszteni a KÖRET-tal együttműködve. Ennek teljesítéséhez ideális feltételeket jelent a felújított laboratóriumi háttér, valamint a beszerzett berendezések és laboratóriumi eszközök.

  A Sony Hungária Kft. számára a KÖRET környezeti hatástanulmány vizsgálatra, és a jelentkező probléma felszámolására tett javaslat elkészítésére vállalkozott. A megrendelő cég energiavesztesége következtében jelentős anyagi hátrány éri, ami a környezet terhelését is jelenti egyben. Ezen probléma megoldására jött létre együttműködési megállapodás a két fél között.

  A Tudásközpont szoros kapcsolatot alakított ki elsősorban Fejér megye területén tevékenykedő hulladékgazdálkodást folytató cégekkel. A Székom Zrt., a Vertikál Zrt. és a Depónia Kft. felismerve a KÖRET-ben rejlő szakmai és szellemi lehetőségeket a tevékenységi területükön jelentkező környezeti ártalmak közömbösítésére, a hulladékkezelésre, a szelektív hulladékgyűjtés és osztályozás továbbfejlesztésére, valamint a hatékonyabb munkavégzés és munkaszervezés megoldására léptek együttműködésre a Tudásközponttal.

  A Tudásközpont célul tűzte ki, hogy kapcsolatot épít ki a civil szféra felé is, ugyanis az kutatásnak megvan azon veszélye, hogy a gyakorlati életbe kikerülve nagy társadalmi ellenállásba ütközik bevezetése és alkalmazása. Ez a Környezetipar területén hatványozottan érzékelhető, ezért a KÖRET menedzsment felvette a kapcsolatot a térségben működő civil alapítványokkal, hogy megismertessék azokat a Tudásközpont céljaival és feladataival. Nem titkolt szándéka a KÖRET menedzsmentnek, hogy a társadalom véleményét is szándékozik az eredmények kommunikálásában és hasznosításában figyelembe venni, mivel így kisebb nehézségek árán lehet a K+F eredményeket a köztudatba beépíteni, a társadalommal elfogadtatni és megszerettetni. A Tudásközpont jelenleg egy alapítvánnyal (Regina alapítvány) áll együttműködési szerződés megkötése előtt a fent jelzett célterületekre fókuszálva, és további szervezetekkel kíván projekteket létrehozni és végrehajtani.

  A tudásközpont keretében összesen 56 kutató-oktató dolgozik az egyetem kereteiben, 22 munkatárs a vállalkozások keretében, valamint 11 PhD hallgató végzi munkáját, a KÖRET összesen 6 munkahelyet finanszíroz.

Taxonomy upgrade extras: