Környezeti nevelés a jászberényi Gyakorló Általános Iskolában és Gimnáziumban

Mottónk:

„Kit ezüstlő köréből kihajított az ég,
Ember vigyázz a Földön,
Úgy élj, hogy kárt ne tégy!"
(Devecseri Gábor)

 

POMÁZI IMRÉNÉ
igazgató

 Környezeti nevelésünk célja a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel kialakítása. Távolabbról nézve a környezeti nevelés a természet - s benne az emberi társadalom - harmóniájának megőrzését, fenntartását célozza. A környezeti nevelés tartalma kiszélesedett, a fenntarthatóságra, az emberiség jövőjének biztosítására irányul. Nagy gondot fordítunk arra, hogy diákjaink a mindennapi életvitelükben képesek legyenek a bonyolultabb természeti, társadalmi, gazdasági és politikai konfliktusokat kezelni, megoldani.

 Nevelési céljaink a hatékony személyiségformálást, az önszabályozás és egyben a társas együttműködés és konfliktuskezelés készségeinek erősítését igénylik. A fenntarthatóság pedagógiája a környezetért felelős aktív kiscsoportok és tágabb közösségek kialakítására törekszik, előtérbe emelve azokat a tanulásszervezési módszereket (erdei iskola, témanap, múzeumi, állatkerti órák), amelyekben felerősödhet a társas részvétel, felértékelődhet a felelős együttműködés.

 

 2005-ben nyertük el az ÖKO-iskola címet, amire nagyon büszkék vagyunk. Tanulóink környezeti nevelését mindig is kiemelt feladatunknak tekintettük, hiszen a környezettudatos szemléletformálást egészen kisgyermek korban el kell kezdeni. Gyakorlóiskolaként működünk, így fontosnak tartjuk, hogy a tanítójelöltek olyan környezetben töltsék gyakorlati idejüket, olyan mintával találkozzanak, amit kikerülve majd saját iskolájukban is kialakíthatnak, vagy a már megkezdett munkát továbbfolytathatják.

 

Munkánk legfontosabb állomásai:

  • Az iskola belső tereinek dekorációját folyamatosan alakítjuk. A cím elnyerése után az aulában ÖKO-falat készítettünk. E frekventált helyen lévő kép sugallja az iskolánkba lépőnek, hogy a környezeti nevelés kiemelt helyet kap oktató-nevelő munkánkban.
  • Az épület előtt szelektív hulladékgyűjtők találhatók, a tantermekben pedig két szemetes van elhelyezve a műanyag és egyéb hulladékoknak. Technika, rajz órákon, napközis foglalkozásokon felhasználásra kerülnek a háztartásban keletkezett hulladékok (parafadugók, papírdobozok, műanyagflakonok) Ezekből a jeles napok keretében kiállítást is rendezünk.
  • Egész iskolára kiterjedő szemétszedést szervezünk a tavaszi időszakban az iskola környékének rendbe tételére. Ezen tevékenység hatásfoka nagy, hiszen jelentős mértékben kihat a tanuló tágabb környezetére is. Környezetvédelmi akcióként évente két alkalommal mozdul meg egy időben valamennyi osztály. Minden év tavaszán iskolánk lelkes tanulóiból és pedagógusaiból álló csoport Jászberény egyik bevezető útja melletti szakaszt tisztítja meg a hulladékoktól.
  • Hagyománnyá vált, hogy a tél beköszöntével minden alsós osztály saját készítésű madáretetőt helyez ki az udvaron lévő fákra, és élelemmel gondoskodik az itt telelő madarakról. Szerencsére szép, fás környezetben helyezkedik el az iskolánk, a madarak számára is kedvező, s már visszatérő madaraink is vannak.
  • 2005 novemberében beléptünk a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tagjai közé. Tevékenyen veszünk részt az egyesület Madárbarát kert programjában.
  • Csatlakoztunk a Természetbúvár Egyesület „Köszöntsük renddel, tisztasággal hazánkat az Európai Unióban!" felhíváshoz. Minden osztály egy-egy virágládába virágokat ültet és gondozza azokat egész éven át. Nagy örömünkre szolgált, hogy az előző tanévben e tevékenységünket a Magyar Tudományos Akadémián ünnepélyes keretek között oklevéllel jutalmazta az egyesület elnöksége.
  • Az erdei iskola olyan többnapos, szorgalmi időben megvalósuló, az iskola székhelyétől különböző helyszínű, környezethez illeszkedő nevelési-tanulásszervezési egység, melynek során a tanulás folyamatát - a tanulói képességek fejlesztését és a tananyag elsajátítását - a tanulók aktív, együttműködő, cselekvő (kooperatív-interaktív) megismerő tevékenységére építjük. Kiemelkedő nevelési feladata a környezettel harmonikus, egészséges életvezetési képességek fejlesztése és a közösségi tevékenységekhez kötődő szocializáció.
  • Egy-egy környezetvédelmi probléma, témakör önálló kutatása, feldolgozása folyik felsőbb évfolyamokon. A tanulókat pályázatok kiírásával, a legjobb munkák díjazásával motiváljuk. A születendő munka formája sokféle lehet: szakmai dolgozat, rajz, fotó, irodalmi alkotás, hulladékszobor, melyekből iskolagalériánkban rendszeresen kiállítást szervezünk.
  • Iskolánkban meteorológiai állomás működik. Minden reggel a soron következő osztály tanulói leolvassák az adatokat, táblázatban rögzítetik, majd e-mailben elküldik a helyi rádióba. Fontos, hogy az iskola környezetvédelmi tevékenysége ismert és elismert legyen a helyi, illetve tágabb közösségben. Ezért szoros kapcsolatot tartunk a helyi médiával, és gondoskodunk az érdemi események, eredmények megismertetéséről.

A társadalom szemléletformálásával, nevelésével foglalkozó egyének és közösségek előtt álló kihívás, hogy támogassák azt a szükséges átalakulást, amely a fenntartható fejlődés útjára segíti a válaszúthoz érkezett emberiséget. A választás a véges mennyiségű természeti-gazdasági erőforrások kimerülését okozó korlátlan gazdasági növekedés és a megújuló természeti és gazdasági erőforrás-gazdálkodására épülő fenntartható fejlődés között mind sürgetőbb. Bízzunk benne, hogy a ma felnövő nemzedék már tudatosan, ennek szem előtt tartásával, az iskolában kapott értékek felhasználásával alakítja, tervezi életét.