Elfogadták a költségvetést

A Szent István Egyetem Szenátusa május 18-án Gödöllőn megtartott ülésén elfogadta az egyetem idei költségvetését. Az ülésen számos más előterjesztést is megvitattak, így például döntöttek arról, hogy az új szenátus megválasztásának első fordulóját június 21-23-ig, a másodikat pedig július 5-7-ig tartják.

Az ülésen dr. Hornok László rektorhelyettes bejelentette, hogy akkreditálták a Regionális Tudományok Doktori Iskolát, a Szent István Egyetem nyolcadik doktori iskoláját. Mint hozzátette, ennek az országban egyedülálló tudományos műhelynek a létrehozása elsősorban a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar munkatársainak állhatatos munkáját dicséri. Azt is bejelentette, hogy az értékelés legmagasabb pontszámát kapva több mint 400 millió forint támogatást nyert az egyetem TÁMOP pályázaton az elitképzés segítésére – doktori iskolákra, tudományos diákkörökre, szakkollégiumokra. (Erről bővebben lapunk 2. oldalán írunk – a szerk.)

A Szenátus támogatta a következő egyetemi tanári kinevezéseket, illetve pályázatokat: dr. Peszeki Zoltán egyetemi tanár, GÉK Műszaki Menedzsment Intézet, dr. Szilágyi Tivadar egyetemi tanár, GTK Társadalomtudományi Intézet, dr. Telekes Gábor főiskolai tanár, YMÉK Közmű- és Mélyépítési Tanszék. A Szenátus jóváhagyta egyetemi tanári álláshely pályázati kiírását a Gépészmérnöki Kar Műszaki Menedzsment Intézetébe.

A testület támogatja a következő intézetigazgatói és tanszékvezetői kinevezéseket: dr. Ózsvári László egyetemi docens, ÁOTK Állategészségügyi, Igazgatástani és Agrárgazdasági Tanszék, Némedi István tangazdaság-vezető, ÁOTK Üllői Tangazdaság, dr. Kalácska Gábor egyetemi tanár GÉK Gépipari Technológiai Intézet, dr. Ónodi Gábor egyetemi docens, MKK Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, dr. Cseh Sándor egyetemi tanár, ÁOTK Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszék és Klinika.

A Szenátus jóváhagyta címzetes egyetemi tanári cím adományozását dr. PhD Csapodi Pál részére a GTK Pénzügyi és Számviteli Intézetébe.

A Szenátus egy ellenszavazattal, három tartózkodással elfogadta az egyetem 2011. évi költségvetését. A határozat további pontjai a következők:

2. A saját költségvetéssel rendelkező szervezeti egységek (karok, kari jogállású, és nem kari jogállású) pénzügyi gazdálkodási egyensúlyának biztosításához a Szenátus az alábbi ajánlásokat teszi:

a) a betöltetlen álláshelyek nem tölthetők be;

b) új álláshelyek nem igényelhetők,

c) pótlék megállapítással, illetve pótlék emelkedéssel járó intézkedések nem hozhatók,

d) illetményemelésre illetve illetménynövekedési vonzattal járó kinevezés módosításra (különösen foglalkoztatás időtartamának emelésére, munkakör módosítására) nem kerülhet sor,

e) kereset kiegészítés, valamint többletfeladat ellátására további juttatás nem adható, ez alól kivétel az egyes pályázatok megvalósításához kapcsolódó kizárólag csak pályázati forrás terhére teljesített kiadás,

f) a nyugdíjas közalkalmazottak jogviszonyának felülvizsgálata, indokolt esetben közös megegyezéssel való megszüntetése,

g) az óraterhelések felülvizsgálata, amennyiben indokolt a munkaköri leírásokat a munkakörbe tartozható többletfeladatokkal ki kell egészíteni,

h) béren kívüli juttatások megszüntetése pl. étkezési hozzájárulás, iskolakezdési támogatás, életbiztosítás, stb.

i) valamennyi beruházás felfüggesztése, ez alól kivételt képeznek a pályázatokkal kapcsolatos, továbbá a meghatározott célra átvett pénzeszközökből megvalósuló beruházások (pl. szakképzési hozzájárulás)

Felelős: szervezeti egységek vezetői

Határidő: folyamatos

3. A karok tényleges bevételeinek és kiadásainak elszámolása érdekében érvényesíteni szükséges az átoktatási szabályzat alapján a karok közötti átoktatási költségek átvezetését. A Szenátus felkéri az Oktatási Bizottságot, hogy az érvényben lévő átoktatási szabályzatot vizsgálja felül, és amennyiben indokolt, tegyen javaslatot annak módosítására.

Felelős: Költségvetési Bizottság elnöke

Határidő: 2011. szeptemberi első szenátusi ülés

4. Az egyetem pénzügyi egyensúlyának hosszú távú fenntartásának érdekében a karoknak, kari jogállású és nem kari jogállású szervezeti egységeknek felül kell vizsgálni a működés hatékonyságát, valamint a működéséhez szükséges szervezeti struktúrát.

Felelős: szervezeti egységek vezetői

Határidő: 2011. szeptemberi első szenátusi ülés

5. Meg kell határozni a minimális kurzus-, szak- és szakirány létszámokat, amelyek alatt sem kurzus, sem szak- és szakirány nem indítható.

Felelős: dékánok

Határidő: a felvételi eljáráshoz kapcsolódó döntési időpontok

6. Felül kell vizsgálni az egyetemi tulajdoni résszel rendelkező gazdasági társaságok működésének hatékonyságát, jövedelemtermelő képességét és kapcsolatát a tulajdonosi képviseletet ellátó karral-karokkal.

Felelős: ÁOTK, GÉK, GTK, MKK dékánja, gazdasági főigazgató

Határidő: 2011. június 30.

7. A gödöllői campus fenntartási, valamint a nem kari jogállású szervezeti egységek költségeinek elosztási algoritmusát felül kell vizsgálni és már a 2011. évi költségvetésben előirányzat módosításként érvényesíteni.

Felelős: GÉK, GTK, MKK dékánja, gazdasági főigazgató

Határidő: 2011. május 31.

8. A Szenátus az egyetem finanszírozásának biztonsága érdekében átmenetileg felfüggeszti az Állatorvos-tudományi Kar és Ybl Miklós Építéstudományi Kar 2011. évi támogatási előirányzatából 300 MFt illetve 150 MFt felhasználását.

Felelős: ÁOTK, Ybl dékánja, gazdasági főigazgató

Határidő: azonnal

9. A Költségvetési Bizottságnak állást kell foglalnia a hiánnyal működő egységek finanszírozásával kapcsolatos – az adott szervezeti egység által készített - koncepciókról és azokat a Szenátus elé kell terjesztenie.

Felelős: Költségvetési Bizottság elnöke

Határidő: 2011. szeptemberi első szenátusi ülés

A Szenátus jóváhagyta a kari tanácstag választás időpontját az Állatorvos-tudományi Karon. Az első forduló időpontja: 2011. június 21-23., a második forduló időpontja: 2011 július 5-7.

A Szenátus elfogadta az Egyetemi Választási Bizottság, illetve a karok Szavazatszedő és -számláló Bizottságainak összetételét.

A Szenátus felhatalmazta a dékánokat, hogy a Köztársasági Ösztöndíj kiírását, ill. a miniszteri rendeletet szem előtt tartva meghatározzák az ösztöndíjra pályázók kari sorrendjét. A Szenátus emellett felhatalmazza az oktatási rektor-helyettest, hogy a kiírásban szereplő keretlétszámot szem előtt tartva, a kari ajánlások alapján, az Egyetem rendelkezésére álló pályázati keretet feltöltve a pályázók listáját véglegesítse. A Szenátus a fenti szempontok és eljárásrend szerint véglegesített listát jóváhagyja.

A Szenátus támogatja új kitüntetés alapítását a Pedagógiai Karon, Pedagógusképzésért Emlékérem néven.

A Szenátus jóváhagyta a Gépészmérnöki Kar részvételét az Atlantis programban.

A testület kétoldalú együttműködési megállapodásokat támogatott a SZIE és a K. I. Skryabin-ről elnevezett Kirgiz Nemzeti Agráregyetem, a SZIE és a Kangwon Nemzeti Egyetem a SZIE ÁOTK és a Tiranai Agrártudományi Egyetem között.

A Szenátus jóváhagyta, hogy a GTK vezetés és szervezés mesterképzési szakán az új szakvezető dr. Poór József legyen 2011. május 19-től. A testület támogatta az EKI ápolás és betegellátás alapszak dietetikus szakirányának dokumentációját és egyetértett annak indításával Gyulán. A Szenátusa egyetértett a turizmus és vendéglátás szakfordító szakirányú továbbképzési szak alapításával és indításával Gödöllő székhelyen és Budapest telephelyen.

A testület ülésének végén számos pályázat benyújtását támogatta az önerő biztosításával.