Először ülésezet a SZIE új Szenátusa

Ötórás ülésen, 34 napirendi pont megtárgyalásával kezdte munkáját a Szent István Egyetem újonnan megválasztott Szenátusa szeptember 22-én Gödöllőn dr. Solti László vezetésével. Napirend előtt a rektor tájékoztatást adott arról, hogy Mezei Tibor adjunktust bízta meg a főtitkári teendők ellátásával és  Kiss Ernő lett  a Belső Ellenőrzési Igazgatóság igazgatója. Azt is bejelentette, hogy a Gazdasági Tanács dr. Hajdu Koppányt választotta meg a tanács elnökének. Az ülés újdonsága volt, hogy elektronikus szavazatszámlálással zajlott, ami többek véleménye szerint 30-40 perccel gyorsította a munkát.

B. G.

A testület elsőként rektor-helyettesi pályázatokról nyilvánított véleményt. Az oktatási rektorhelyettesi megbízásra pályázó dr. Beke János egyetemi tanár 38 igen és 11 nem szavazatot, a tudományos rektorhelyettesi megbízásra pályázó dr. Hornok László egyetemi tanár 33 igen és 13 nem szavazatot kapott, míg egy szenátor tartózkodott. A nemzetközi rektorhelyettesi megbízásra pályázó Csákiné dr. Michéli Erika egyetemi tanár 44 igen és 3 nem szavazatot kapott, míg 2 szenátor tartózkodott.

Dékáni megbízásokra beadott pályázatokról is véleményt nyilvánított a testület. A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar pályázói közül dr. Csányi Sándor egyetemi tanár 27 igen, dr. Helyes Lajos egyetemi tanár 21 igen szavazatot kapott, egy szavazat érvénytelen volt. A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon a dékáni megbízásra pályázó dr. Villányi László egyetemi tanár 43 igen és 3 nem szavazatot kapott, két szenátor tartózkodott. A Gépészmérnöki Karon a dékáni megbízásra pályázó dr. Szabó István egyetemi tanár 45 igen, 3 nem szavazatot kapott.

A Szenátus támogatta dr. Daróczi Miklós intézetigazgatói megbízását a Gépészmérnöki Kar Műszaki Menedzsment Intézetébe és dr. Garai József tanszékvezetői megbízását az Ybl Miklós Építéstudományi Kar Mechanika és Tartószerkezetek tanszékére.

A Szenátus támogatta dr. Husti István egyetemi tanári pályázatát a Gépészmérnöki Kar Műszaki Menedzsment Intézetébe.

A Szenátus 2012. szeptember 1-jével kinevezésre kerülő egyetemi tanári álláshelyekre történő pályázat kiírását támogatta a Gazdaság- és Társadalom-tudományi Kar Közgazdaságtudományi és Módszertani Intézetébe valamint Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézetébe, a Gépészmérnöki Kar Folyamatmérnöki Intézetébe, a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Növénytani és Ökofiziológiai Intézetébe, a Víz- és Környezetgazdálkodási Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézetébe valamint Környezettudományi Intézetébe, 2012. január 1-jei foglalkoztatással az Állatorvos-tudományi Kar Üllői Nagyállat Klinikájába (egyetemi tanári címmel rendelkező személy részére) és a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézetébe (egyetemi tanári címmel rendelkező személy részére).

A Szenátus 2012. szeptember 1-jével kinevezésre kerülő főiskolai tanári álláshelyekre történő pályázat kiírását támogatta az Alkalmazott Bölcsészeti Kar Informatikai és Könyvtártudományi Tanszékére (2 fő), Szociálpedagógiai Tanszékére, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdaságtudományi és Módszertani Intézetébe (2 fő), a Pedagógiai Kar Természettudományi és Egészségnevelési Intézetébe, a Víz- és Környezet-gazdálkodási Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézetébe valamint Környezettudományi Intézetébe.

 

Szervezeti átalakulás

 

A Szenátus 40 igen és 6 nem szavazattal szervezeti átalakulásról is döntött. Október elsejével az Alkalmazott Bölcsészeti Kar beolvadt a Pedagógiai Karba, a Víz- és Környezetgazdálkodási Kar és az Egészségtudományi és Környezet-egészségügyi Intézet pedig beolvadt a Gazdasági Karba.

A szervezeti átalakítás előkészítése a múlt év őszén kezdődött el. A dr. Szendrő Péter rector emeritus, rektori megbízott által vezetett Stratégiai Bizottság (tagjai: dr. Molnár József rector emeritus, Tatár Imre gazdasági főigazgató és dr. Fodor László dékán, Állatorvos-tudományi Kar) a szeptember 22-i szenátusi ülésre beterjesztett előterjesztése megállapította, hogy szükségessé vált az Alkalmazott Bölcsészeti Kar, a Pedagógiai Kar, valamint a Gazdasági Kar, a Víz- és Környezettudományi Kar és az Egészségtudományi és Környezet-egészségügyi Intézet integrációja.

Az elvárható kari szolidaritás és a tervezett kari integráció semmi körülmények között nem jelentheti a veszteséges karok konszolidálását a nyereségesek rovására. Az integrációba hátralékkal belépő karoknak tehát kimutatható és hatékony intézkedéseket kell tenniük, hogy működésük legalább nullaszaldós legyen, ellenkező esetben – a többiek és az egész egyetem védelmében – további kényszerű intézkedésekre kerülhet sor.

Az integrációra három ok miatt kényszerül az egyetem:

1. az elmúlt egy esztendő során az intézménytől elvont 1.4 milliárd Ft, illetve a kilátásba helyezett további megszorítások,

2. az érintett karok tartósan veszteséges működése, és

3. a közelgő intézményi akkreditáció, amelynek egyes karok mai formájukban nem tudnának megfelelni.

Az integráció első lépéseként az érintett karok közül az Alkalmazott Bölcsészeti Kar beolvadt a Pedagógiai Karba, a Víz- és Környezetgazdálkodási Kar és az Egészségtudományi és Környezet-egészségügyi Intézet pedig beolvadt a Gazdasági Karba. Ezzel a beolvadó karok kari jogállása megszűnt, azon karoké pedig, amelyekbe beolvadnak, nem szűnt meg.

A következő lépés lesz a két kibővült kar – a szarvasi székhelyű Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar, valamint a békéscsabai székhelyű Gazdasági Kar – szervezetének optimalizálása, dékánjának, szenátorainak megválasztása.

A szenátusi és kari tanács választás első fordulója lapzártánk után, október 10-11-én, második fordulója október 17-18-án lesz.

 

Szabályzatmódosítások

 

A Szenátus módosította a SZIE Szervezeti és Működési Szabályzatát valamint a Hallgatói juttatások és térítések szabályzatát a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól érkezett módosítási észrevételek alapján.

Módosította a Szenátus a 2009. szeptember 23-án elfogadott Foglalkoztatási Követelményrendszert. A szabályzatot eddig csak a rektorválasztás kapcsán, illetve a professor emeritusok vonatkozásában módosították. A szabályzat átfogó módosítását jogszabályi változások, jogszabályi előírások, az eltelt idő alatt felmerült pontosítási igények és minisztériumi előírások indokolták. Az előterjesztést előzetesen kiküldték a karoknak és arról személyzeti konferencián egyeztettek.

A Szenátus módosította az Egyetemi Doktori Szabályzatot és mellékletét valamint az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Alapszabályát.

 

Beszámoló az I. félévi gazdálkodásról

 

A Szenátus a Gazdasági Tanács támogató javaslatának figyelembe vételével 43 igen és 3 tartózkodás szavazattal jóváhagyta az egyetem 2011. első félévi gazdálkodásáról és működéséről szóló előterjesztést.

Összefoglalva megállapítható, hogy 2011. I. félévében az eszközök és források főösszege kismértékben csökkent, a pénzeszközök és a követelések fedezik a kötelezettségeket. Az egyetem vagyoni és pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott.

Az I. félévi gazdálkodás eredményes volt (a költségvetési támogatás elvonás ellenére), a rendelkezésre álló előirányzat maradvány és a II. félévben várható bevételek lehetővé teszik a kiegyensúlyozott költségvetési gazdálkodást, a várható kiadások folyamatos teljesítését.

 

Intézkedések a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében

 

A Szenátus megtárgyalta és a GT támogató javaslatának figyelembe vételével 39 igen, 2 nem szavazattal és 6 tartózkodással jóváhagyta az egyetem pénzügyi egyensúlyának fenntartása érdekében tett intézkedésekre vonatkozó, Tatár Imre gazdasági főigazgató által benyújtott előterjesztést.

Az egyetem kiegyensúlyozott gazdálkodását jelentős mértékben érintő kormányzati intézkedések (2011. februári 763,6 millió Ft, éves szinten 916,32 millió Ft és a szeptemberi 148 millió Ft, éves szinten 444 millió Ft elvonás), valamint a saját bevételek visszaesése az egyetem működőképességét, pénzügyi egyensúlyát veszélyezteti. Az egyetem 2011. évi eredeti költségvetése 8.770,37 millió Ft, amelyből a hallgatói juttatások összege 1.526,68 millió Ft, a közoktatási normatív támogatás összege pedig 310 millió Ft. Az előbbiekben jelzett két tételt az elvonás nem érinti. Így az elvonások éves szinten (1.360,32 millió Ft) a fennmaradó költségvetési támogatás (6.933,69 millió Ft) 20,03%-át teszik ki. A rendelkezésre álló költségvetési támogatás összege a béreket és járulékokat sem finanszírozza teljes körűen, saját bevétel igénybevétele itt is szükséges. A dologi és a felhalmozási kiadásokat teljes mértékben saját bevételből fedezzük.

Az egyetem mozgástere korlátozott: a minimális dologi megtakarítások mellett, szükségszerű a humán erőforrás állományának csökkentésével a személyi jellegű kiadások jelentős mértékű megtakarításának elérése.

A kritikus helyzet kezelésére szükségessé vált az egyetem rektorának a beavatkozása a pénzügyi egyensúly megtartása, a likviditás biztosítása érdekében, amely az egyetem hiánnyal működő hét karát és a nem kari jogállású szervezeti egységek jelentős részét érinti.

Ezt felismerve a Szenátus már 2011. május 18-i ülésén döntéseket hozott és ajánlásokat tett az egyensúly megtartásának érdekében (lásd júliusi számunkat – a szerk.).

A 2011. I. félévi teljesítési adatok ismeretében és a szenátusi ajánlások alapján az egyetem rektora utasítást adott azon karok dékánjai részére, amelyek tartós költségvetési hiánnyal működnek. Ekkor még nem volt ismert a 2011. év további 4 hónapját érintő 148 millió Ft elvonás, melynek pénzügyi hatása újabb intézkedéseket igényel.

Az egyetem zavartalan működése érdekében a karoknak, nem kari jogállású szervezeti egységeknek bevételt növelő, illetve kiadást csökkentő intézkedésekről tervet kellett készíteniük.

Az intézkedések tervezése során mindenekelőtt alapvető szempont az intézményi akkreditáció eredményességének biztosítása, valamint a kutatás-fejlesztési és pályázati forráslehetőségek megteremtése – az alaptevékenység ellátása mellett.

Így az egyes kari döntések meghozatalakor a karoknak a kari sajátosságokat is figyelembe vevő elemzések után kellett az intézkedéseiket megtervezni.

A tervezett intézkedéseket – a karok által beküldött intézkedési tervjavaslatok alapján történt összegzés után - az alábbiakban foglalta össze z előterjesztés:

  1. I. Bevételt növelő intézkedések

-                            A hallgatói költségtérítéseket a szükséges szabályozásmódosítás után akkora mértékben emeljük, amely még nem eredményezi a költségtérítéses hallgatók létszámának jelentős, az emelés miatti csökkenését. A költségtérítéses bevételekből várható többletbevétel éves szinten 65,6 millió Ft.

-                            A kutatási-fejlesztési támogatások növelése érdekében újabb intézkedések történnek, amelynek eredményeképpen a bevételek mintegy 105 millió Ft-os növekedése várható.

-                            A pályázati forrásokból éves szinten 344 millió Ft többletbevétellel számolnak a karok.

-                            Az egyéb bevételeknél 256 millió Ft a tervezett többlet a karok adatszolgáltatásai szerint.

Egyetemi szinten a bevétel növekedésekből - egy évre vetítve – 770,6 millió Ft többlet mutatható ki a kari adatokból. A bevétel mértékét több tényező is befolyásolja, így a többletbevételhez változó mértékű kiadások kapcsolódnak. Ezen túl több kockázati tényezővel is számolnunk kell: pl. a tervezett bevétel nem érkezik meg az egyetem számlájára, a benyújtott pályázatot nem nyeri el az egyetem, a kiadások összege magasabb lesz a beérkező bevétel összegénél, stb.

A fejlesztési, szakképzési támogatások összegének növelésével a működési előirányzataink csak kisebb mértékben növelhetők. A jogszabályi előírásoknak megfelelően 1 éven belül fel kell használni az ilyen jogcímen befolyt összegeket. Így ezzel a bevételi forrással elsősorban a gyakorlati oktatás infrastrukturális hátterét tudjuk javítani, korszerűsíteni.

A hallgatói költségtérítések infláció feletti növelését csak felmenő rendszerben lehet megvalósítani, a hallgatói szerződések szerint az emelés összege legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre vonatkozóan közölt fogyasztói árindexszel növelt összege lehet.

 

  1. II. Kiadást csökkentő intézkedések

1)        Személyi jellegű kiadások mérséklése: 564 millió 881 ezer Ft

A személyi jellegű kiadások mérséklése érdekében alapvetően a közalkalmazotti létszám 15%-os csökkentésének a betervezése, az új közalkalmazotti jogviszonyok létesítésének tilalma, a kereset-kiegészítések csökkentése, a munkaköri feladatok, munkaköri leírások bővítése, a béren kívüli juttatások mértékének a csökkentése, vagy folyósításának szükség szerinti szüneteltetése szerepel. Az iskolakezdési támogatás már központilag visszavonásra került. Egyes karok teljesen felfüggesztették az étkezési hozzájárulás folyósítását, mások a pénzügyi helyzet figyelembevételével terveznek intézkedéseket hozni az étkezési hozzájárulás fizetésének felfüggesztéséről. Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás, életbiztosítás és üdülési hozzájárulás a fenti karok esetében nem fizethető.

A 2011. év végéig jelentkező, illetve 2012. évre áthúzódó létszámcsökkentés, létszámcsökkenés 160 főt érint, amely a részmunkaidősök teljes munkaidősre történő átszámítása után 134,5 fő foglalkoztatásának megszűnését, megszüntetését jelenti. További 17 fő esetében csökken a munkaidő, amely 4,0 fő létszámcsökkenést jelent.

A létszámcsökkentésből 27% nyugdíjas foglalkoztatás megszüntetése, 23% a határozott idejű kinevezés lejárta, 19 % közös megegyezéssel történő megszüntetés, 20% az aktív alkalmazottak felmentése és 11 % az egyéb ok miatti megszüntetés.

A 134,5 fő létszámból 36,3 fő oktató, 1 fő kutató és 97,2 fő az egyéb alkalmazott.

A 160 fő, illetve teljes munkaidősre átszámított 134,5 fő létszámcsökkentésből, csökkenésből 2011. évben 106 fő, teljes munkaidősre átszámítottan 90,8 fő, 2012. évre áthúzódóan pedig 50 fő, illetve teljes munkaidősre átszámítottan 39,6 fő valósul meg.

A létszámcsökkentés, létszámcsökkenés személyi juttatás és járulék kiadás mérséklésének éves szintű kiadása 452 millió Ft. A létszámváltozás 2011. évi és 2012. évre áthúzódó kiadásait is figyelembe véve a megtakarítások várhatóan 2011. évben 108  millió Ft, 2012. évben pedig 343 millió Ft.

A létszámleépítésen túlmenően az új közalkalmazotti jogviszonyok létesítésének tilalma, illetve rektori engedélyhez kötése, a kereset-kiegészítések mérséklése, többletfeladatok munkaköri leírásba történő beépítése, béren kívüli juttatások csökkentése, folyósításának szüneteltetése további személyi juttatás kiadás megtakarítást jelent.

A személyi jellegű kiadások összesen éves szinten mintegy 565 millió Ft-ot jelentenek, amelyből 2011. évben várhatóan 185 millió Ft, 2012. évben pedig 474 millió Ft megtakarítás jelentkezik.

2)        Dologi kiadások mérséklése:

a)                  Megbízási, vállalkozási szerződések kiadásainak mérséklése, illetve pályázatokra történő elszámolása: 47 millió 888 ezer Ft.

b)                 Óraadásra vonatkozó polgári jogi szerződések kiadásainak mérséklése: 50 millió 500 ezer Ft.

c)                  Záróvizsgadíjak, diplomaterv bírálati, konzultációs díjak mérséklése: 11 millió 700 ezer Ft.

d)                 Közüzemi kiadások mérséklése: 51 millió 797 ezer Ft.

3)        Felhalmozási kiadások csökkentése:101 millió 200 ezer Ft.

A felhalmozási kiadás kizárólag az előző évi pénzmaradványt terhelő kötelezettségként, szakképzési hozzájárulás bevételéből és pályázatokból teljesíthető.

4)        Egyéb rendelkezések: 23 millió 473 ezer F.

A pénzügyi egyensúly megtartása érdekében teendő intézkedések végrajtásához a karok dékánjai, a nem kari jogállású szervezeti egységek vezetői által tett javaslatok alapján, a Költségvetési Bizottsággal, a Közalkalmazotti Tanáccsal és a szakszervezetekkel történő egyeztetéseket, a Szenátusi döntést követően kerülhet sor. Fontos cél, hogy a jogszabályokban előírt kötelező feladatellátás jelentős mértékben ne sérüljön.

A szeptember 30-i tényleges teljesítési adatok ismeretében októberben át kell tekinteni a Szenátus által elfogadott intézkedések végrehajtásának aktuális helyzetét.

 

Ösztöndíjak

 

Dr. Makovényi Ferenc dékán előterjesztésére a Szenátus módosította a Szent István Ösztöndíj pályázati kiírását. Tekintettel arra, hogy az Ybl Miklós Építéstudományi Kar által meghirdetett építőmérnöki és építészmérnöki alapképzések képzési ideje 8 félév, a pályázati kiírás 1. pontjának az alapképzésben résztvevő hallgatókra vonatkozó előírását a következőképp egészítették ki: „Évente és karonként egy olyan hallgató részesülhet ilyen ösztöndíjban, aki az alapképzésben (II-III. évfolyamon, az Ybl Miklós Építéstudományi Kar építészmérnöki és építőmérnöki alapképzésben III-IV. évfolyamon), vagy mesterképzésben”

Kocsis Károly Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjat alapított a Szenátus olyan tehetséges fiatal kutatók és oktatók támogatására, akik a doktori cselekményük keretében kiemelkedő tudományos munkát végeznek, és így hozzájárulnak az egyetem oktatói, kutatói utánpótlásának biztosításához. Az ösztöndíj célcsoportját a doktori fokozat megszerzése előtt álló, abszolutóriummal már rendelkező fiatal kutatók, oktatók képezik – akár bejelentkeztek már a doktori fokozatszerzésre, akár még az előtt állnak.

Az ösztöndíj elnyerésének feltétele:

- abszolutórium

- hallgatói-, vagy oktatói- / kutatói közalkalmazotti jogviszony a Szent István Egyetemen.

- bizonyított aktív tudományos tevékenység.

Az ösztöndíj pályázat alapján adható, a pályázatokról bíráló bizottság dönt. A bíráló bizottság összetétele:

- EDHT elnöke

- az elnök által megválasztott két EDHT tag.

Az ösztöndíj összege:

Maximum 95.000,- Ft/hónap, függően a jogviszonytól.

Az ösztöndíj alapításának forrása:

Az alapításkor és az azt követő két évben az ösztöndíj alap a TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0011 azonosító számú, "A tehetséggondozás és kutatóképzés komplex rendszerének fejlesztése a Szent István Egyetemen" című pályázat által biztosított forrásból kerül feltöltésre, a pályázatban meghatározott, és a szerződésben rögzített összeggel (17.485.000,- forint). A pályázat lezárását követően az Egyetemnek az ösztöndíj alap ismételt feltöltésére kötelezettsége nincs, arról a források majdani ismeretében hozható döntés.

 

PlasmoProtect Kft.

 

PlasmoProtect Kft. néven hasznosító vállalkozás (spin-off) alapítását támogatta a Szenátus.

A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény egyik célja, hogy a segítse a K+F és innovációs eredmények hasznosulását a költségvetési kutatóhelyek által alapított hasznosító vállalkozások révén. Az alapítandó cég az innovációs törvény szerint hasznosító vállalkozásnak minősül, mivel az egyetemen létrejött szellemi alkotás (törzsgyűjtemény) üzleti hasznosítása céljából az egyetem részesedésével működő gazdasági társaság.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41 § (5) szerint a költségvetési kutatóhely által foglalkoztatott közalkalmazott a hasznosító vállalkozásnak - a munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával - tagja vagy vezető tisztségviselője lehet, illetve azzal munkavégzésre irányuló további jogviszonyt létesíthet.

A PlasmoProtect Kft. alapítóinak alapvető célja, hogy egy tudásalapú, innovatív, technológiai hasznosító (spin-off) vállalkozást hozzanak létre a Szent István Egyetem tulajdonát képező napraforgó Plasmopara halstedii törzsgyűjtemény és az ahhoz kapcsolódó tudás üzleti hasznosítására. A vállalkozás emellett egyéb szolgáltatási és termékértékesítési tevékenységeket is tervez, melyek szintén az alapítók tudásán alapulnak. Az alapítók részletes üzleti tervet készítettek, mely leírja a törzsgyűjtemény és az ahhoz kapcsolódó tudás üzletileg optimálisan hasznosításának módját, hosszú távú fenntartásának és fejlesztésének módját, a SZIE megfelelő kontrollja mellett; mind a SZIE, mind az egyéb alapítók számára hosszú távon is motiváló („win-win”) helyzetet teremt; és megfelel a törvényi- és jogi környezetnek, valamint a SZIE szabályzatainak.

 

Együttműködési megállapodások

 

A Szenátus együttműködési megállapodás megkötését támogatta a kutatás, oktatás és továbbképzés területén az Azerbajdzsáni Állami Közgazdasági Egyetem, Baku és az Állatorvos-tudományi Kar között, továbbá a CURRUS Zrt. és a Gépészmérnöki Kar között. A testület együttműködési megállapodás megkötését támogatta ukrán és görög kutatóintézetekkel is. A döntés előzménye az, hogy az S-Metalltech 98 Anyagtechnológiai Kutató-Fejlesztő Kft felajánlott a SZIE Gépészmérnöki Kar részére tudományos, műszaki fejlesztési együttműködést. Az S-Metalltech Kft nemzetközileg elismert, nagy gyakorlati-technológiai tapasztalattal rendelkező cég a speciális anyagtechnológiák (pl. elektrodinamikus, robbantásos alakítás) területén. Az előkészítő megbeszéléseken az együttműködés első lépéseként a cég felajánlotta, hogy létrehoz egy labort a kar területén, közös használatra, ha a kar helyet tud ennek biztosítani. Az együttműködés témakörében nemzetközi pályázatok, kutatások terén nagy tapasztalattal rendelkező Greek National Center for Scientific Research ”Demokritos” és a Russian Research Center ”Kurchatov Institute” kutatóközpontja, a Project Center for Nanotechnology and Advanced Engineering is felajánlotta, hogy csatlakozik az együttműködéshez harmadik félként.

 

Szakvezető váltás

 

A Szenátus támogatta a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Mezőgazdasági vízgazdálkodási szakirányú továbbképzési szakán dr. Ligetvári Ferenc egyetemi tanár helyett dr. Szalai Sándor egyetemi docens szakvezetői megbízásának jóváhagyását.

 

Szakalapítások, indítások

 

A Szenátus támogatta az ökológiai gazdálkodási mérnök mesterszak konzorciális alapítását a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon, képzési szakasszisztens hallgatói jogviszonyú felsőfokú szakképzés indítását a Pedagógiai Karon, Szolnok telephellyel, növényvédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak, hulladékgazdálkodási menedzser szakirányú továbbképzési szak, hulladékgazdálkodási szakirányú továbbképzési szak indítását, valamit szennyvíztechnológus hallgatói jogviszonyú felsőfokú szakképzés alapítására és indítására a indítását a Víz- és Környezetgazdálkodási Karon.