Megnyílt az egyetem 2008/2009-es tanéve

 A Szent István Egyetem Szenátusa szeptember 11-én tartotta tanévnyitó ünnepi ülését Gödöllőn. Dr. Solti László rektor beszédében bejelentette a SZIE és a Tessedik Sámuel Főiskola szenátusainak döntéseit az integrációról. Az eseményen esküt tettek az első éves hallgatók és doktoranduszok. Az egyetem hat karán több mint 3000 elsőéves kezdte meg tanulmányait. A legjobb tanulók átvették a Köztársasági Ösztöndíjak odaítéléséről szóló dokumentumot. A SZIE Kiváló Sportolója kitüntető címet és serleget az idén Benkó Réka kardvívó hallgató kapta.

Az ünnepség dr. Solti László rektor tanévnyitó beszédével kezdődött.

- Az évnyitó ünnepi ülés olyan évről-évre ismétlődő esemény, mondhatni mérföldkő az egyetem életében, amely szinte kötelező alkalom egyfajta számvetésre. Annak áttekintésére szolgáló mérföldkő, hogy meddig jutottunk az elmúlt esztendőben és még inkább az előttünk álló út és cél kitűzésére szolgál.

 A tavalyi gólyák köszöntését részben annak szenteltem, hogy ők voltak az első évfolyam, akik már a rendszerváltás után születtek és egy külső hatalmak által nem befolyásolt, szabad országban nőttek fel. Mivel ők az elnyomást személyesen már nem, csak hírből ismerhették, a szabadság jelentősége számukra egészen mást jelent, mint akik átélték és megszenvedték a függőséget. És ebben a szerencsés helyzetben talán valamennyien hajlamosak vagyunk alábecsülni a szabadság fontosságát, nem vigyázunk rá úgy, ahogyan kellene. Elfeledjük a szabadságjogokkal szükségszerűen együtt járó kötelezettségeket, a toleranciát, mások eltérő véleményének tiszteletben tartását, ami nélkül pedig demokratikus ország nem létezhet.

 Tavaly tehát arra biztattam az újonnan belépőket, ami persze az idén is változatlanul érvényes, hogy egyetemi éveik alatt igyekezzenek önállóan gondolkodó, felelős értelmiségiekké válni, mert ma ennek a hányódó és zaklatott országnak ilyen emberekre van a legnagyobb szüksége.

Ez azonban az egyetemre és ránk oktatókra is komoly feladatot és kötelezettséget ró. Ma, amikor a szinte korlátlanul szaporodó diplomagyárakba - amelyek szükségességét sokan megkérdőjelezzük - a jelentkezők 80%-a különösebb nehézség nélkül felvételt nyer, minden intézménynek el kell gondolkodnia azon, hová pozícionálja magát a felsőoktatásban.  Mi is megtettük ezt és az együttgondolkodás eredményeként a Szent István Egyetem a minőségi képzés mellett szavazott. Józan értékeléssel egy tradicionális intézmény nem is nagyon tűzhette volna zászlajára az alulképzett, leendő állástalan diplomás szakemberek számának gyarapítását, hiszen a demográfiai hullámvölgy miatt csökkenő jelentkezők egyre inkább megnézik, hová adják be felvételi kérelmüket.

Az idei adatok azt mutatják, hogy a Szent István Egyetemre a tavalyinál mintegy 10%-kal többen jelentkeztek, ami az intézményünk felé megnyilvánuló örvendetes és töretlen bizalom jele, ugyanakkor nem elhanyagolható kötelezettség is ránk nézve. A bizalomnak ugyanis csak úgy lehet megfelelni, ha 3 vagy 5 év múlva iskolánk falai közül kilépvén legtöbbjük munkahelyhez vagy továbbtanulási lehetőséghez jut. Mindent el kell követnünk azért, hogy mai hallgatóink, későbbi öregdiákjaink büszkék lehessenek arra, hogy valamelyik karunkon tanultak és az utánuk jövő generációk számára bennünket ajánljanak.

 A felvételi adatokat tovább elemezve azonban az is jól látható, hogy a belépő diákok átlagos bekerülési pontszáma a kívánatosnál alacsonyabb, ami előre vetíti, hogy az alsó- és középfokú oktatásban kimaradt ismeretek egy részét is a felsőoktatásban kell megtanulni, a mulasztásokat bepótolni. De ugyanez a statisztika arra is rámutat, hogy a hazai intézmények között - annak ellenére, hogy az érdeklődés karaink iránt változatlanul nagy - kicsi arányban kaptunk államilag finanszírozott létszámkeretet. Ugyancsak sajnálatos, hogy az idén szétosztott 52 milliárdos fejlesztési forrás odaítélésénél érzésünk szerint az intézmények iránt megnyilvánuló hallgatói érdeklődés, a korábbi ígéretek dacára nem kapott elegendő figyelmet, remélhetőleg a jövőben erre nagyobb hangsúly esik.

De térjünk vissza a piacképes diploma kérdésköréhez és nézzük meg, vajon mi szükséges mindehhez? A munkaadók körében végzett felmérés adatai alapján a kezdő diplomásoknál általában két fő hiányosság mutatkozik: egyik az alacsony szintű idegen nyelvtudás, a másik a munkahelyi gyakorlat és munkahelyi környezet ismeretének hiánya. A globalizálódó világban, EU tagországként a nyelvtudás fontosságát talán nem is kellene hangsúlyozni, azonban az, hogy az abszolutóriumot szerzett végzősök jelentős hányada nyelvvizsga híján nem, vagy csak több éves késéssel tudja kézhez venni oklevelét, elszomorító. Engedjék meg tehát, hogy e helyütt is felhívjam a figyelmüket a piacképes nyelvtudás mielőbbi megszerzésére, hogy Önök ne kerüljenek a fenti helyzetbe. Az egyetemnek pedig komoly kötelezettsége, hogy hallgatóit ebben minden eszközzel támogassa. (Cseregyakorlatok, ERASMUS vendégfélévek, Zöld Út Nyelvvizsgaközpont, stb). Talán nem pontosan ide tartozik, mégis megemlítem, hogy az idei tanévben első ízben fogadunk FAO ösztöndíjas hallgatókat a fejlődő országokból. A most beiratkozott 9 hallgató később hazájába visszatérvén, Magyarország leghatékonyabb támogatója lehet. Kérdezhetnék, hogy miért említem őket, hiszen idegen nyelven, angolul és németül immár 20 éve folyik külföldi hallgatók képzése egyik karunkon. Nos, azért, mert ezt a néhány FAO ösztöndíjast továbbiak is követhetik, amennyiben az angol nyelvű képzés más karokra is kiterjedve több piacképes szakon elindul. Arra bíztatom tehát oktatótársaimat, vegyék számba a lehetőségeiket és ahol megvannak a személyi feltételek, ott vágjanak bele az idegen nyelvű képzésbe. Fontos dolog ez, mivel a korábban államközi egyezmények keretében magyar nyelven tanulni hozzánk küldött diákok kora lejárt, erre a jövőben már nem lehet alapozni.

Ami a szakmai gyakorlatot illeti, abban nekünk oktatóknak az a szerepünk, hogy a meglévő tanüzemi, klinikai vagy külső üzemi gyakorlatokat élővé és hatékonnyá tegyük, és diákjainkat arra ösztönözzük, vállaljanak munkát termelő üzemekben, írjanak diplomadolgozatot gyakorló szakemberek témavezetésével és ragadjanak meg minden lehetőséget arra, hogy leendő munkahelyeik számára vonzóvá váljanak. Rendkívül fontos, hogy az ipari-mezőgazdasági kapcsolatok a neves cégekkel és a vállalkozói szférával erősödjenek, hogy azok kutatásaik egy részét és a termékfejlesztést tanszékeinkkel koordinálva végezzék, tőlünk hallgatókat fogadjanak és végzőseinket fölvegyék.

A szűkös anyagi források az egyetemeket mindinkább arra szorítják, hogy a legszűkebb értelemben vett szakmai ismeretekre fókuszálva költségeiket a minimumra redukálják - ezt kívánják a hatékonysági követelmények. Sok helyütt ennek a takarékosságnak estek áldozatul a testnevelési tanszékek, a nyelvi lektorátusok és a kulturális - művészeti szakkörök. Mens sana in corpore sano - ép testben ép lélek - tartja a mondás és különösen igaz ez a fiatalok esetében. A minőségi oktatást zászlajára tűző egyetem nem szorítkozhat csupán a nélkülözhetetlen szakmai ismeretek tanítására, szakbarbárok képzésére.

A mögöttem álló dombormű a Mag Apoteózisa, amelyet világhírű hazánkfia, Amerigo Tot ajándékozott az egyetemnek, átadási ünnepsége 1983. szeptember 5-én, majdnem napra pontosan 25 évvel ezelőtt volt. A negyedszázados jubileum, amellett hogy a művész emléke előtti tiszteletadásra késztet, egyúttal arra is emlékeztet, hogy hallgatóink kultúra iránti fogékonyságát is ápolnunk kell. Ennek érdekében szerveződött az a néhány napja véget ért Képzőművészeti Alkotótábor, amelyet évről-évre folytatni kívánunk, és amelynek alkotásaiból itt az Aula mellett kedvcsináló kiállítás nyílt. Kérem Önöket, hogy ünnepségünk után tekintsék meg ezt a kiállítást.

A finanszírozási nehézségek dacára a sportról sem feledkezünk meg: karainkon számos lehetőség kínálkozik a mozogni vágyó fiatalok fogadására, az atlétikától a jégsporton keresztül a vízilabdáig számos sportágban szerepeltetünk csapatokat, amelyek az érdeklődőket szívesen várják soraikba.

A kollégiumi rekonstrukcióknak és új építkezéseknek köszönhetően, a diákok korszerű lakáskörülmények között élhetnek. Az innen 5 percnyi távolságra lévő diákotthon már-már amerikai stílusú campus rendszert kínál. Azt kívánom Önöknek, használják ki ezeket a kiváló adottságokat és érezzék jól magukat a tanulmányok idején.

Végül kellemes kötelességnek teszek eleget, amikor bejelentem, hogy 9 hónapos egyeztető tárgyalásokat követően ezen a héten előbb a Tessedik Sámuel Főiskola, majd tegnap a Szent István Egyetem szenátusa úgy határozott, hogy integrálódnak egymással. Ezt a döntést fölterjesztjük az Oktatási és Kulturális Minisztériumba, és amennyiben az Országgyűlés ebben a parlamenti ciklusban megszavazza, akkor 2009. január 1-től a Szent István Egyetem új karokkal és több ezer hallgatóval bővülhet, mindkét fél előnyére. Ebből az alkalomból tehát szeretettel köszöntöm az immár családtagként megjelenő új karok vezetőit és képviselőit, érezzék magukat otthon körünkben!

Egy tanévnyitó beszéd legfeljebb fölvillanthat néhányat az egyetem életének eseményeiből, de mindezt a most belépő elsőéveseknek saját maguknak kell átélniük. Magam úgy emlékszem vissza az egyetemi évekre, amikor egyes időszakokban mérhetetlen mennyiségű tananyagot kellett elsajátítani, máskor lazább periódusok jöttek, megint máskor a vizsgák megpróbáltatásai tették próbára az állóképességünket. Mindazonáltal alighanem ez volt életem legfelhőtlenebb időszaka, az önállóan gondolkodó személyiség kialakulása, az életre szóló barátságok és kapcsolatok fejlődésének ideje, amely az egyetemről kilépve soha többé nem ismétlődik meg. Valamennyiüknek ezt a kellemes és boldog egyetemi időszakot kívánom, de azért közben egy apróságról ne feledkezzenek meg: ide elsősorban tanulni jöttek. Ehhez kívánok erőt, egészséget és sok kitartást!

*

Köztársasági Ösztöndíjat a következő hallgatók nyertek a 2008/2009-es tanévre.

Állatorvos-tudományi Kar: Winkler Zsuzsanna, Váczy Borbála, Tulogdi Áron, Petrilla Janka Enikő, Rigó Krisztina, Kiss Mária

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar: Domoszlay Kitti, Kovács Zsófia, Tóth Anikó, Havay Dóra Anna, Bogáth Andrea Gabriella, Prihoda Emese, Hatnai Krisztina, Rácz Georgina, Siklósi Réka Eszter, Vajvoda Beáta

Gépészmérnöki Kar: Safranyik Ferenc, Máthé László, Bordács Ernő, Csikós Zsuzsa. Koncz Annamária

Alkalmazott Bölcsészeti Kar:, Heincz Dóra, Tasi István, Tóth Csilla, Császár Irén, Telepóczki Gábor, Horváth Marietta, Hornyák Erzsébet

Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar: Racsek Réka, Sutyinszki Zsuzsanna, Berencsy Gergely, Markolt Ferenc, Jeszenői Gábor, Sebők Flóra, Bérczi Szabolcs, Bernvalner Glória, Földi Anikó, Elek Edina, Bencsik Dóra, Horváth Soma Árpád

Ybl Miklós Építéstudományi Kar: Szabados Péter, Kern Anita, Hermann Zsolt, Mikula Csaba, Döme István, Halasi Hedvig, Kiss Katalin, Macsuda Helga.

A Szent István Egyetem Kiváló Sportolója címmel az idén Benkó Rékát, a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar másodéves természetvédelmi mérnök hallhatóját tüntették ki. A női válogatott kardvívó, a felnőtt Európa Bajnokságon egyéniben 3. helyen végzett.

A Manager Képzés Alapítvány kuratóriuma 2008-ban 17. alkalommal hirdetett pályázatot a Harsányi István kutatási ösztöndíj elnyerésére. Ritter Krisztián hallgató az Agrárfoglalkoztatási válság és a területi egyenlőtlenségek című pályázatával nyert díjat, amit dr. Antos László kuratóriumi titkár adott át.

*

Az ünnepség résztvevői a Gödöllői Tudományos Könyvtár kedvességeként Amerigo Tot A Mag Apoteózisa című domborművének részletével illusztrált könyvjelzőt vihettek magukkal emlékként.

Balázs Gusztáv felvételei