Átalakul az egyetem központi adminisztrációja


 

Január 1-jével átalakul az egyetem központi adminisztrációja. Erről a Szent István Egyetem Szenátusa novemberi 23-i ülésén döntött. Az átalakítás révén a Főtitkári Hivatalból Rektori Hivatal jön létre, egyértelművé válnak a felelősségi viszonyok és jogkörök, kialakul továbbá a rektor-helyettesek feladatainak ellátásához szükséges szervezeti háttér. Az új struktúrában megfelelően tud érvényesülni a rektor-helyettesek szakmai irányító szerepe.

 

A REKTOR KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

 

Rektori Titkárság

Az eddig a Főtitkári Hivatal szervezeti struktúrájába tartozó Rektori Titkárság a rektornak közvetlenül alárendelt szervezeti egység. Az egység a közvetlen titkársági feladatok mellett elemzői feladatokat is ellát. A közvetlen munkáltatói jogkör gyakorlója a rektor.

PR Csoport

A PR Csoport - új szervezeti egységéként - összefogja az egyetemi PR feladatokat, különös tekintettel az arculatra, a média-megjelenésre, az egyetemi újságra és a honlapra. A PR Csoport a rektornak közvetlenül alárendelt szervezeti egység. A közvetlen munkáltatói jogkör gyakorlója a rektor.

Belső Ellenőrzési Igazgatóság

A jogszabályi rendelkezéseknek és az eddigi gyakorlatnak megfelelően a munkáltatói jogkör gyakorlója az igazgató esetében a rektor és a miniszter; a belső ellenőrök esetében a munkáltatói jogkör gyakorlója a rektor.

Emberi Erőforrás Központ

Az Emberi Erőforrás Központ a rektor közvetlen szervezeti egységeként egyesíti a jelenleg a Főtitkári Hivatalban működő Emberi Erőforrás Központot és a Gazdasági Főigazgatóság Munkaügyi Osztályát. Ez a párhuzamosságok felszámolása mellett a munkaügyi feladatok egységes ellátását eredményezi. A központ vezetője és munkatársai esetében a munkáltatói jogkör gyakorlója a rektor.

A Gazdasági Főigazgatóság a jövőben a bérszámfejtéssel és bérfizetéssel kapcsolatos feladatok ellátását végzi.

A rektor-helyettesek és a közvetlen irányításuk alá tartozó szervezeti egységek

 

OKTATÁSI REKTOR-HELYETTES

Egyetemi Minőségügyi Központ

Egyetemi Tanulmányi Hivatal és Információs Központ (Karrieriroda, Tanulmányi Csoport)

Felnőttképzési Központ

 

TUDOMÁNYOS REKTOR-HELYETTES

Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács Titkársága

Pályázati Innovációs Központ (Pályázati és Projekt Csoport, Technológiai és Tudástranszfer Csoport, Regionális Egyetemi Tudásközpont)

Klímairoda

 

NEMZETKÖZI REKTOR-HELYETTES

Külkapcsolati Iroda

(a mobilitási ügyek átkerülnek, az iroda struktúrája egyszerűsítésre kerül)

Nyelvi Központ

Zöld Út Nyelvvizsgaközpont

 

ÁLTALÁNOS REKTOR-HELYETTES

Egyetemi Sportközpont

Szaktanácsadási Központ

 

A rektor-helyettesek alá rendelt szervezeti egységek vezetői közvetlenül a rektor-helyettesek irányítása alatt végzik munkájukat. Minden rektor-helyettes alatt kell egy olyan szervezeti egység, amely ellátja a titkársági feladatokat.

 

FŐTITKÁR ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

 

Az eddig Főtitkári Hivatalnak nevezett szervezeti egység vezetője a főtitkár. A főtitkár a Főtitkári Titkárság minden munkatársa és az alá tartozó többi szervezeti egység vezetője felett a munkáltatói jogkör gyakorlója.

Főtitkári Titkárság (részei: titkárság a postázóval és a Jogi Iroda)

Informatikai Központ (ide kerül az Oktatástechnikai Csoport is)

Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár

Szent István Egyetemi Kiadó

Kollégium központi

 

PÁLYÁZATOK. A Szenátus támogatta dr. Szakál Béla főiskolai tanár intézetigazgatói pályázatát az Ybl Miklós Építéstudományi Kar Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézetébe, majd egyetemi tanári pályázatokat bíráló bizottságok összetételéről döntött.   

*

AKKREDITÁCIÓ. A Szenátus elfogadta az intézményi akkreditációra készített előterjesztést. Az intézményi önértékelési  jelentés a többi között megállapítja, hogy „Céltudatos intézményfejlesztési tevékenységünket elismerve – elsősorban az agrár- és környezettudományok, valamint az állatorvosi tudomány terén mutatott eredményeink alapján – 2010-ben intézményünk megkapta a Kiváló Egyetem címet. Az elnyert Kiváló Egyetem cím és a nem hivatalos intézményi rangsorban elfoglalt 7. helyezés bizonyítja, hogy egyetemünk a fejlődés érdekében a megfelelő utat választotta. Ugyanakkor tudatában vagyunk annak is, hogy a minőség irányába tett lépéseinket a továbbiakban is töretlenül folytatnunk kell, mert intézményünk csak elismerten magas színvonalú oktató, kutató, fejlesztő és innovációs tevékenységének bizonyításával lehet a legkiválóbb hazai és külföldi társintézmények egyenrangú partnere.”

*

SZERVEZETI MÓDOSÍTÁSOK. Az Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Tanácsának kezdeményezésére a Szenátus támogatta a kar szervezeti felépítésének módosítását. A jászberényi Társadalomtudományi Intézetben új tanszékként létrejön az Anyanyelvi és művészetnevelési tanszék. A szarvasi Pedagógiai Intézetben bővült a Nemzetiségi tanszék elnevezése; az új név Nemzetiségi, kisebbségi és idegen nyelvi tanszék lett. A gyakorló intézményeket is pontosították. Jászberényben Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Szarvason Gyakorlóóvoda és Gyakorló Általános Iskola működik.

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kari szervezete is módosult. A Nemzetközi Gazdaságtani Intézet december 31-ei hatállyal megszűnik, az általa gondozott szak, illetve tantárgyak a Közgazdaságtudományi és Módszertani Intézethez kerülnek.

*

BÉRBEADÁSOK. Új bérlőt keres az egyetem a gödöllői aula területén elhelyezkedő, 25 m2 hasznos alapterületű büfé üzemeltetésére. A bérbeadás nyílt eljárással, versenyeztetési eljárás lefolytatásával történik, árverésen, közjegyző jelenlétében.

A Szenátus az Üllői Tangazdaság lovas udvarának bérbeadásáról is döntött. A létesítményt felhívás közzétételével hirdetik meg.

*

INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE. Az egyetem vagyonkezelésében lévő Csopak, belterület 171. helyrajzi számú ingatlan (ez nem az egyetemi üdülő – a szerk.) értékesítéséről szóló előterjesztést is jóváhagyta a Szenátus. Csopak Önkormányzata jelezte, hogy élni kíván elővásárlói jogával. A nevezett vásárlónak való értékesítés esetén mellőzhető a versenyeztetés a Vtv 35. § (2) bekezdés alapján, ezáltal az értékesítés kikiáltási áron történhet.

Az egyetem vagyonkezelésében lévő Gödöllő, Szabó Pál u. 38., belterület 1520/19 helyrajzi szám alatti telek és a 1520/20.helyrajzi számú belterület, természetben Thököly u. 41. alatt található ingatlan versenyeztetéssel történő értékesítésének tervéről is jóváhagyólag határozott a Szenátus. A költségekkel csökkentett várhatóan 90 millió forintos bevételt a gödöllői kampusz felújítási munkáira tervezik fordítani.  

*

KIHELYEZETT TANSZÉK. A Központi Statisztikai Hivatallal való eseti szakmai kapcsolatok formálissá tétele és elmélyítése érdekében, továbbá egy kihelyezett tanszék létrehozására együttműködési megállapodás megkötését kezdeményezte a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, amit a Szenátus támogatott. A kihelyezett tanszék Gazdaságstatisztikai, agrár- és vidékfejlesztési tanszék néven kezd majd munkához.

*

ZÖLD ÚT NYELVVIZSGAKÖZPONT. A Debreceni Egyetem már 2003 óta a Zöld Út Nyelvvizsgaközpont egyik vizsgahelye. Ebben az évben a DE-n történt intézményi átalakítás és átszervezés miatt a megállapodás felülvizsgálata, megújítása, és új szerződés megkötése vált esedékessé. Az új szerződésben a vizsgahely vállalja, hogy a vizsgaközpont által kidolgozott és akkreditált „SZIE Zöld út szakmai nyelvvizsga” vizsgahelyeként működik, és a vizsgaközponttal együttműködve az említett vizsgarendszer szerint nyelvvizsgákat szervez és lebonyolít.

*

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST köt a Szent István Egyetem és Kalocsa Város Önkormányzata.  A megállapodás indoka alapvetően az, hogy egy vidékfejlesztési, mezőgazdasági irányultságú egyetem kapacitásait hatékonyan lehet hasznosítani a kalocsai térségben.

Az egyetem számára előnyös, ha hallgatói toborzási területét bővíteni, tudományos kapacitásait hasznosítani tudja. A város számára pedig előnyös, ha a fiataljai olyan szakterületeken szereznek diplomát, amellyel Kalocsán is jól tudnak érvényesülni, valamint ha a város, vagy a kalocsai vállalkozások a fejlesztéseikhez, pályázataikhoz kutatói-tudományos hátteret tudnak igénybe venni.

A Szent István örökségét hordozó város és a Szent Istvánról elnevezett egyetem között olyan eredményes együttműködés jöhet létre, ami hatékonyan szolgálja Kalocsa, a kalocsai térség és a hazai felsőoktatás és tudomány ügyét.

*

SZABÁLYZATOK. A Szenátus elfogadta a SZIE Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatára, Vagyongazdálkodási Szabályzatára, Eszközök és források értékelési szabályzatára, a Számviteli politika szabályzatra és a Leltározási szabályzatra vonatkozó előterjesztéseket.

*

ÚJ SZAKVEZETŐK. Szakvezetőket váltott a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar. A Mezőgazdasági mérnök alapszakon (magyar nyelven) dr. Vetési Margit helyett dr. Mézes Miklós egyetemi tanár, a Mezőgazdasági mérnök alapszakon (angol nyelven) dr. Vetési Margit helyett Balláné dr. Erdélyi Márta egyetemi docens, a Takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakirányú továbbképzési szakon dr. Vetési Margit helyett dr. Orosz Szilvia egyetemi docens szakvezetői megbízását hagyta jóvá a Szenátus.

*

MUNKA- PÁLYATANÁCSADÁSI SZAKKOLLÉGIUM. A Szenátus jóváhagyta a Munka- Pályatanácsadási Szakkollégium létrehozását a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon. A szakkollégium létrehozásának fő célja az egyetemi tanórák mellett szakmai és továbbképzési fórum működtetése munkavállalási és az emberi erőforrás tanácsadó hallgatók számára.