A SZIE idei költségvetése

 

I. Általános rész

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVIl. törvény 1. sz. melléklete alapján az egyetem 2007. évi költségvetési kiemelt előirányzatait a következőkben határozta meg (E Ft-ban)

Kiadások

1. Működési költségvetés

11.613.304

1.1 Személyi juttatások

5.980.523

1.2 Munkaadókat terhelő járulékok

1.972.420

1.3 Dologi kiadások

2.530.879

1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.108.167

1.5 Támogatás értékű működési kiadások

0

1.6 Egyéb működési célú támogatás, kiadások

21. 315

2. Felhalmozási költségvetés

561.174

2.1 Intézményi beruházási kiadások

461.190

2.2 Felújítás

91.164

2.3 Támogatás értékű felhalmozási kiadások

0

2.4 Egyéb felhalmozási kiadás

8 820

3. Kölcsönök

0

Kiadások összesen:

12.174.478

 

Bevételek

1. Működési bevételek

4.315.000

1.1 Működési bevételek

3.610.000

1.2 Kamatbevételek

5.000

1.3 Támogatásértékű működési bevételek

500.000

1.4 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel

200.000

2. Felhalmozási költségvetés

270.000

2.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek

100.000

2.2 Egyéb felhalmozási bevétel és pénzeszköz átvétel

170.000

3. Kölcsönök visszatérülése

0

Működési, felhalmozási bevételek és kölcsönök összesen:

4.585.000

Költségvetési támogatás

 

1. Működési költségvetési támogatás

7.298.304

2. Felhalmozási költségvetési támogatás

291.174

Költségvetési támogatás összesen:

7.589.478

Bevételek összesen:

12.174.478

 

Létszám (fő) 1963

 

A kiadások és bevételek fő összegén belül a költségvetési támogatás aránya 62,3%, a saját bevételek aránya 37,7%.

A hallgatói előirányzatok nélkül a kiadási előirányzat 57,4%-át költségvetési támogatás, 42,6%-át saját működési bevételi előirányzat fedezi.

A felhalmozási költségvetés vonatkozásában a felhalmozási támogatás a beruházások és egyéb felhalmozási kiadások 51,9%-át fedezi, 48,1 %-át a tárgyi eszközök értékesítési bevételéből, felhalmozási célú támogatásértékű bevételből és átvett pénzeszközökből kell finanszírozni.

A felújítási előirányzatot évközben a költségvetési törvényben meghatározott működési bevételek utáni 5%-os mértékű kincstári vagyon utáni részesedés összegével meg kell emelni. Ez az érintett bevételek 2007. évi előirányzatnak megfelelő összegű teljesítése esetén további 156.514 E Ft felújítási előirányzatot jelent.

A 2007. évi költségvetés jóváhagyott előirányzatai a 2006. évi eredeti előirányzathoz képest a következők szerint változtak:

A személyi juttatások előirányzata támogatás terhére 26.947 E Ft-tal, saját bevétel növelés terhére 90.000 E Ft-tal, összesen 116.947 E Ft-tal, 2%-kal emelkedett.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 41.035 E Ft-tal, 2,1%-kal növekedett, amire 12.035 E Ft összegben támogatás, 29.000 E Ft összegben saját bevétel-növelés nyújt fedezetet.

A dologi kiadások előirányzata 224.431 E Ft-tal, 9,7%-kal növekedett, ebből 101.000 E Ft a hallgatókkal kapcsolatos előirányzati többlet, 123.431 E Ft a működést szolgálja.

A növekedésre, 212.431 E Ft-ra a támogatás emelkedése, 12.000 E Ft-ra saját bevételi többlet előirányzat nyújt fedezetet.

Az ellátottak pénzbeni juttatása előirányzata 66.687 E Ft-al, 6,4%-al növekedett a költségvetési támogatás növelése terhére.

A beruházási és felújítási előirányzat 16.000 E Ft-tal nőtt, ebből OSJER mérőállomásra 2.000 E Ft a támogatás, a további 14.000 E Ft előirányzat növekménye felhalmozási célú bevétel növekedésre nyújt fedezetet.

A működési költségvetés 4.315.000 E Ft saját bevételi előirányzata 131.000 E Ft-tal, 3,1%-al, a felhalmozási költségvetés 270.000 E Ft saját bevételi előirányzata 14.000 E Ft-tal, 5,5%-al növekedett a 2006. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva.

A 7.589.478 E Ft költségvetési támogatás 320.100 E Ft-al 4,4%-kal magasabb a 2006. évi eredeti előirányzatnál, ebből 7.298.304 E Ft a működési költségvetés, 291.174 E Ft a felhalmozási költségvetés támogatása.

A 2007. évi előirányzatok bázisteljesítéssel való összevetése alapján 2007-ben az egyetem fő feladatai ellátásában, költségvetésében és gazdálkodásában a következő főbb kockázati tényezők tapasztalhatók:

Az oktatás és képzés területén az államilag finanszírozott és a költségtérítéses hallgatók számának csökkenése, az egyetemi, főiskolai továbbképzés bevételének mérséklődése.

A kutatás- és kísérleti fejlesztés területén a kutatási pályázatok alakulása, a vállalkozások kutatási fejlesztési keresletének kihasználása különösen arra a tekintettel, hogy a 2006. évi költségvetési beszámoló adatai alapján jelentősen csökkent az agrártudományi kísérleti fejlesztés és a műszaki tudományos és kísérleti fejlesztés bevétele.

Kiadások vonatkozásában a dologi előirányzati hiány, valamint a dologi kiadásokat 2007-ben jelentősen növelő áremelkedések - különösen a nagymértékű energia áremelések ­ellensúlyozása és a bérfejlesztés forrásainak megteremtése jelent kockázatot.

Az előbbi fő szakterületeken és egyéb, az egyetem profiljába vágó szolgáltatások területén a 2007-­2011. évekre szóló intézményfejlesztési tervben a tevékenységek bővítését, fejlesztését, illetve bevételeinek növelését szolgáló stratégiai célkitűzések 2007. évi időarányos megvalósításával a szakmai és az egyensúlyi kockázatok mérséklésére lenne lehetőség.

A 2007. évi kiemelt előirányzatok 2006. évi teljesítéssel való összehasonlítása rámutat a dologi kiadások tartós alulfinanszírozottságára. A dologi kiadások 2005-ben 3.311.109 E Ft-ot tettek ki, ami 780.203 E Ft-al, a 2006. évi 3.630.034 E Ft dologi kiadás pedig 1.099.155 E Ft-al volt több a 2107 évi 2.530.879 E Ft előirányzatnál.

2007-ben az előző évi teljesítést és az áremelkedések mértékét (általános mérték 7%, energia 30%, közmű 20%) számításba véve 3. 990.000 E Ft dologi kiadási igény várható. A költségvetésben jóváhagyott előirányzattal szemben 1.459.121 E Ft dologi kiadási többletigény jelentkezhet, amit a saját működési bevételek eredeti előirányzaton felüli növelésével, illetve takarékossági intézkedésekkel kell fedezni, vagy mérsékelni.

A bevételek alakulásából megállapítható, hogy a működési költségvetés 2006. évi tényleges saját bevétele 5.152.823 E Ft volt, ami a működési költségvetés 2007. évi jóváhagyott saját bevételi 4.315.000 E Ft előirányzatát 837.823 E Ft-tal meghaladja.

2007-ben az előző évi tényleges saját működési bevételt megalapozó szolgáltatási volumen és a díjak 7%-os emelése mellett mintegy 5.514 000 E Ft bevétel érhető el, amivel a dologi kiadási többletigény mintegy 80%-a lenne fedezhető. A további igényekre a szolgáltatási volumen bővítése és a dologi kiadások megtakarítása nyújthat fedezetet.

Az illetményemelés forrása a dologi előirányzat hiány megoldása esetén a személyi juttatások és a járulékok eredeti előirányzatán belül biztosítható.

(Az összeállítás az előterjsztések felhasználásával készült - a szerk.)

A felhalmozási célú saját bevételek 2006-ban 592.638 E Ft-ot értek el, ami 322.638 E Ft-­tal haladja meg a 2007. évi előirányzatot. 2007-ben a felhalmozási bevételek előző évi összegének elérése esetén a felhalmozási kiadás 883.812 E Ft-ra, a kincstári vagyon utáni részesedéssel 1.040.326 E Ft-ra emelkedhet.

A gazdálkodási szabályzat és a kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzat következetes betartásával erősödhet a gazdálkodási fegyelem, ami segíti a gazdálkodásban mutatkozó feszültségek kezelését.

Taxonomy upgrade extras: