A 2006. évi költségvetés teljesítése

 

A Szent István Egyetem 2006. évi gazdálkodásának alapját az Oktatási és Kulturális Minisztérium által jóváhagyott intézményi költségvetés képezte. Az intézményi költségvetés karokra, nem kari jogállású szervezeti egységekre történő lebontását a Gazdasági Tanács és a Szenátus jóváhagyta. A szervezeti egységek gazdálkodásának előirányzatait a részükre jóváhagyott részelőirányzatok képezték.

  Az egyetem költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait minden évben az OKM határozza meg az előző évi költségvetés előirányzatai és a költségvetési törvényben jóváhagyott, a felsőoktatást érintő változások figyelembe vételével. Az egyetem elemi költségvetése, illetve részletes bevételi és kiadási előirányzatai az OKM által meghatározott előirányzatokra épül. Ez a tervezési rendszer nem teszi lehetővé, hogy az egyetem rendszeres és tartós többletfeladat vállalásainak bázis évben ténylegesen elért bevételeit és kiadásait a tárgyévi előirányzatok tartalmazzák. Ennek következménye, hogy a költségvetési beszámolóban az eredeti előirányzatok, a teljesített bevételek és kiadások között jelentős eltérések tapasztalhatók.

*

  A 2006. évi költségvetési bevétel összesen 14.515.620 E Ft volt, amiből a saját pénzforgalmi bevétel 5.823.782 E Ft, a költségvetési támogatás 7.379.116 E Ft, a pénzforgalom nélküli bevétel 1.312.722 E Ft. Az összes bevétel 24%-kal haladta meg az eredeti előirányzatot.

 A költségvetési kiadás 13.154.479 E Ft-ot tett ki, ami 3,2%-kal haladta meg az előző évi kiadást, 12,3%-kal pedig a 2006. évi eredeti előirányzatot.

  Az előirányzat maradvány 1.361.141 E Ft volt, ami 3,7%-kal növekedett az előző évhez képest és az összes teljesített bevétel 9,4%-át tette ki. A költségvetés teljesítése során az egyetem eleget tett annak a törvényi előírásnak, hogy a tárgyévi előirányzat maradvány nem lehet kevesebb az előző évinél. 

  A működési költségvetés kiadása 11.197.624 E Ft, ami az előző évhez képest 536.759 E Ft-tal (4,6%) csökkent, az eredeti előirányzatnál pedig 33.420 E Ft-tal (0,3%) volt több.

  A személyi juttatások teljesítése 5.257.731 E Ft volt, 349.209 E Ft-tal (6,2%) csökkent az előző évhez, 605.845 E Ft-tal (10,3%) az eredeti előirányzathoz képest. Az előző évhez hasonlítva a létszámcsökkentés 2005. évi egyszeri többlet kiadásai (felmentési illetmény, végkielégítés) és a létszámcsökkentés hatása miatt csökkent a személyi juttatás összege. A 2006. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva az átmeneti megtakarítások (időlegesen üres álláshelyek, betegség, gyes, gyed stb.) és az engedélyezett létszámhoz viszonyított 8,3%-os átlaglétszám csökkenés, továbbá a külső személyi juttatás mérséklődése eredményezte a megtakarítást.

  A 2006. évben engedélyezett létszám 1.980 fő, az egyetem átlaglétszáma 1.816 fő volt, a tervezettnél 8,3%-kal, az előző évi 1.889 fős átlaglétszámnál 3,4%-kal kevesebb.

  Az átlag létszám bázis időszakkal szembeni csökkenését döntően a 2005-ben végrehajtott 81 fős létszámcsökkentés okozta.

  Az élőmunka hatékonysága javult, az egy főre eső teljesítményérték (támogatás+saját bevétel) 6.769 E Ft volt, 7%-al nőtt az előző évhez viszonyítva. Az egy főre jutó rendszeres személyi juttatás az eredeti előirányzathoz képest 1,4%-­kal, a munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 8,6%-kal, a keresetbe tartozó juttatás összesen 1,7%-kal nőtt. Az egyetem a közalkalmazotti illetménytábla változásából adódó emeléseket végrehajtotta.

  A dologi kiadások között az előző évhez képest számottevően növekedtek a kisértékű tárgyi eszköz beszerzések (62,5%), a kommunikációs szolgáltatások, kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (26, 8%). Az eredeti előirányzathoz viszonyított jelentős mértékű 57,4%-os növekedés - az előző évi teljesítési adatokat figyelembe véve - alapvetően a tervezési rendszer ellentmondásainak következménye.

  A felhalmozási költségvetés kiadása 1.829.930 E Ft volt, 829.974 E Ft-tal (83%) növekedett az előző évhez, 1.284.756 E Ft-tal (235,7%) az eredeti előirányzathoz képest. A felhalmozási költségvetés kiadásain belül a felújítás teljesített kiadása 417.649 E Ft volt, az előző évinél 96.057 E Ft-tal (29,9%), az eredeti előirányzatnál 336.485 E Ft-tal (414, 6%) több. A felújítások zöme ingatlan felújítás volt.

  Ebből a gödöllői kampuszon (romológiai labor, gyakorlati oktatási labor, központi labor fűtésrendszer, ökológiai labor, Regionális Egyetemi Tudásközpont, mérnökinformatikai taniroda, botanikuskent üvegház, sportcsarnok, stb.) 73.248 E Ft, az Állatorvos-tudományi Karon (Kisállat klinika, kollégium, Parazitológiai tanszék, stb.) 207.263 E Ft, az Ybl Miklós Építéstudományi Karon ("A"-"B" épületek akadálymentesítése, "A" épület tetőfelújítás, laborok, stb.) 113.886 E Ft, az Alkalmazott Bölcsészeti Karon (főépület, vizesblokkok, tantermek, stb.) 22.044 E Ft felújítás valósult meg.

  Az intézményi beruházási kiadás 1.412.281 E Ft volt, az előző évinél 735.411 E Ft-­tal (108,6%), az eredeti előirányzatnál 957.091 E Ft-tal több. A beruházás 38%-­át ingatlan, 54,6%-át gép, berendezés, felszerelés, 3,6%-át jármű beszerzés, 3,1 %-­át immateriális javak beszerzése, 0,7%-át tenyészállat beszerzése tette ki.

  A felújítási és beruházási kiadások eredeti előirányzattal szembeni, 1.284.756 E Ft növekedése az eredeti előirányzatot meghaladó többlet-bevételek terhére valósult meg.

 

A hallgatói létszám alakulása

 

Az egyetem összes hallgatói létszáma 2006-ban 15.464 fő volt, 852 fővel (5,2%) csökkent 2005-höz viszonyítva. Ezen belül az államilag finanszírozott hallgatói létszám 5.949 fő volt ez 128 fővel (2,1 %), a költségtérítéses hallgatók létszáma 449 fővel (4,4%) csökkent. Az összes hallgatói létszám minimális mértékben nőtt a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon (1,2%) és az Ybl Miklós Építéstudományi Karon (1,9%). A többi karon különböző mértékben (0,9-22,1 %) csökkent.

 

A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése

 

Összefoglalva megállapítható, hogy jelentősen növekedett a befektetett eszközök állománya, a készletgazdálkodás megfelelő volt, eredményes volt a követelések behajtása, a kötelezettségekre a fedezet rendelkezésre állt. Növekedett a saját tőke és a költségvetési tartalék összege, ami döntően a beruházási tevékenység és a költségvetés teljesítésének eredménye.

A költségvetés teljesítése során a saját bevételek növelése és a működési kiadási megtakarítás tették lehetővé a dologi kiadások forráshiányának mérséklését, az eszközállomány jelentős fejlesztését és az előírásnak megfelelő a 2007. évre költségvetési tartalékot jelentő előirányzat-maradvány elérését.

Az átgondolt, következetes gazdálkodás eredményeként az egyetem fizetőképességét 2006-ban is megtartotta, fenn tudta tartani működőképességét és köztartozásainak határidőre történő teljesítését.

Taxonomy upgrade extras: