Az RRP újabb intézkedéseinek koncepcióit fogadták el

A SZIE Szenátusa október 29-én tartotta tanévi második rendes ülését Gödöllőn. A testület a Rövid távú Rektori Program (RRP) több intézkedésének koncepcióját is elfogadta. Egyhangúlag támogatta a Gödöllői Tudományos Könyvtár javaslatát Kosáry Domokos nevének felvételére továbbá a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar szervezeti átalakítását.

Napirend előtt dr. Solti László rektor bejelentette, hogy közös megegyezéssel megszűnt dr. Guth László egyetemi docens egyetemi főtitkári megbízása. Kiírták a pályázatot a megbízás elnyerésére. A pályázati eljárás lezárásáig a főtitkári feladatok elvégzésével dr. Soósné Tóth Zsuzsanna jogászt, rektori megbízottat bízta meg a SZIE vezetője. Dr. Solti László azt is elmondta, hogy az év végig szeretné lezárni az RRP-t.

A szenátus az RRP több intézkedésével kapcsolatos, széles körű műhelymunkák után kikristályosodott előterjesztést is megtárgyalt és elfogadott.

 

A nemzetközi kapcsolatok fejlesztése

 

Elsőként a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésével foglalkozó koncepciót terjesztette elő dr. Gyuricza Csaba egyetemi docens. A szenátus egyetértett a koncepcióban foglaltakkal és elfogadta az abban szereplő a központ és a karok közti feladatfelosztást. A szenátus jóváhagyta, hogy az e koncepcióban foglaltak figyelembevételével konkrét szervezeti javaslat készüljön a Külügyi Titkárság átalakítására.

A SZIE nemzetközi kapcsolatok kezelése során a következő alapelvek érvényesítésére törekszik:

1. A nemzetközi kapcsolatokban a SZIE egységes, intézményi szinten jelenjen meg, a karok által közösen elfogadott stratégiának megfelelően.

2. Az intézményi szintű nemzetközi kapcsolatok kezelésére a SZIE működtessen központi egységet.

3. A nemzetközi kapcsolatok feladatainak ellátása során az intézményi és kari szintű jogosítványok legyenek pontosan meghatározottak.

4. Álljon rendelkezésre egy olyan központi szintű nyilvántartás, amely tartalmazza a már meglevő és jövőben létrehozandó összes intézményi és kari nemzetközi kapcsolatokat.

A nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó szervezet jövőbeni működése az alábbi célok teljesítésére irányul:

- A jelenlegi szervezet működési folyamatainak olyan módon történő átalakítása, amely elősegíti a SZIE egységes nemzetközi megjelenítését, illetve a központ és a karok közötti harmonikusabb együttműködés kialakításával a jelenleginél hatékonyabban feladatellátást tesz lehetővé.

- Egységes arculat és megjelenés kialakítása: egységes arculat az egyetem karainak sokszínűségét kiemelve, egységes megjelenés az egyetemen kívüli képviselet egyértelművé tételében.

- Diák- és oktatói csereprogramok (LLP Erasmus, Erasmus Mundus, Erasmus Mundus External Cooperation Window, Atlantis, EU-Canada, TEMPUS IV, Asia Link, Alfa, EuroScholars, Ceepus) további erősítése: ezen a területen a SZIE komoly potenciállal bír, a további lehetőségek felmérése és hatékony kihasználása középtávon.

- Egyetemi szintű két- és többoldalú kapcsolatok egységes nyilvántartási rendszerének megteremtése és aktualizálása: a központi és kari egyezmények stratégiai szintű csoportosítása (központi kétoldalú egyezményekre, szelektív kétoldalú egyezményekre, kari egyezményekre és Erasmus egyezményekre).

- Az egyetem nemzetközi hálózatokban való aktív részvételének elősegítése.

- Egységes egyetemi szabályozás megteremtése a külföldön tanuló illetve a külföldről érkező diákok tanulmányainak kredit beszámítási módszeréről, illetve a megszerzett képesítések és végzettségek elismeréséről. A mobilitási projektek célszerű, hatékony és hatásos felhasználása érdekében a kari tanulmányi osztályok és a kredit-átviteli bizottságok közötti szoros együttműködést megvalósítja az egyetem.

Az intézkedés elvárt eredményei

- A nemzetközi kapcsolatok szintjén a nyilvántartás és keretszabályozás egyetemi szint, kari szint a kezdeményezés és a tartalmi elvárások megfogalmazása (ECTS beszámítás alapú hallgatói cserék, „nemzetközi szakok", más egyetemek képzéseinek átvétele, stb.).

- MA - BA beszállító kapcsolatok kialakítása más magyar és nemzetközi felsőoktatási intézményekkel, az együttműködési keretek kialakítása.

- Valamennyi kar nemzetközi szintéren való megjelenítése, a SZIE nemzetközi pozícióinak megerősödése.

- Valamennyi karon nemzetközi oktatási kínálat megjelenítése.

- Hatékonyabb szervezeti struktúra létrejötte.

A képzési kínálat tisztázása

A képzési kínálat tisztázása: a karok profiltisztítása és karközi oktatás (áttanítás, közös profilok) szervezeti elhelyezése intézkedési koncepciót dr. Beke János egyetemi tanár, rektorhelyettes terjesztette elő. A szenátus egyetértett a koncepcióban foglaltakkal, jóváhagyja az abban szereplő szakalapítási és szakindítási folyamatot. A képzési portfolió tervezési lépéseinek kidolgozása kapcsán a szenátus jóváhagyta a kari költségtervezési modell kidolgozásának a Gépészmérnöki Karon történő megvalósítását.

A koncepció céljai:

- Az elfogadott RRP által megfogalmazott profiltisztítás során fel kell mérni a rendezendő kérdések körét és megoldást kell kínálni a fölösleges átfedésektől mentes kari képzési profilok kialakítására. A jelenlegi SZIE karok közti átfedések haladék nélkül kezelendők. A beolvadó TSF számára a következő akkreditációig derogációt célszerű adni, de ezzel egy időben fel kell tárni a meglévő párhuzamosságokat és azokat a beolvadást követően megfogalmazott egységes Intézményfejlesztési Tervnek megfelelően kell kezelni.

- A kari képzési kínálatot, illetve annak tervezési folyamatát átláthatóvá kell tenni.

- Szorgalmazni kell azokat a karközi képzéseket, amelyek során érvényesíthetők a SZIE adottságaiból kihozható piaci előnyök.

- Az idegen nyelvi képzési kínálatban a fókuszok kialakítása partneri kör szerint.

Alapelvei:

- A képzési kínálat kialakítása során a karok egymásnak nem konkurensei, az indokolatlan párhuzamosságokat meg kell szüntetni.

- Egy-egy alapképzést belső konkurencia nélkül több helyen is kínálni lehet, amennyiben az adott helyszín teljesíti az MAB akkreditációs feltételeit és az egyetem által meghatározott paramétereket, valamint ha az alapszak iránti széleskörű, illetve területileg jól differenciálható érdeklődés ezt indokolttá teszi. A szakon belüli szakirányok meghirdetésénél a telephelyenkénti ismétlődést el kell kerülni.

- Egy szaknak egy képzési szinten belül egy szakfelelőse legyen, több helyszínen történő képzés esetén területi felelős segítse a szakfelelős munkáját. A karközi szakok felelőseinek kompetenciáit az oktatási bizottság javaslatára a szenátus határozza meg.

- A kari képzési stratégiában meg kell fogalmazni a szakindítás gazdasági kritériumait. A szakindítás pénzügyi feltételeit a kari költségvetés keretein belül kell kezelni.

- Egyetemen belül egységes, az oktatási bizottság által kidolgozott szakalapítás-, illetve szakindítás-engedélyezési modellt kell alkalmazni. A képzési kínálat tervezési folyamata terjedjen ki valamennyi képzésre, illetve minden munkarendre (nappali, levelező esti és távoktatás).

- Különböző telephelyeken párhuzamos mesterszakok ne induljanak. Kivételt képez ez alól az a helyzet, amikor az indítás MAB-szerinti feltételei és a szak iránti tömeges igény együttesen, de telephelyenként külön-külön is, adottak.

Várható eredmények:

- Kialakul a szakalapítás, szakindítás és szakfelelősség egyetemen belüli transzparens rendszere.

- Megszűnnek a karok közti indokolatlan oktatási átfedések.

- Létrejön a képzési profil egyeztetésének egyetemen belüli folyamatleírása.

- Megszületik a kínálattervezési és felülvizsgálati rendszer egységes egyetemi modellje.

A partnerkapcsolatok egyetemi szintű szervezése

A partnerkapcsolatok egyetemi szintű szervezésének koncepcióját az intézkedésfelelős dr. Vasa László egyetemi docens távollétében dr. Szabó István egyetemi docens, dékán terjesztette elő. A Szent István Egyetem Szenátusa egyetért a koncepcióban foglaltakkal és elfogadta az abban szereplő a központ és a karok közti feladatfelosztást. A szenátus jóváhagyta, hogy az e koncepcióban foglaltak figyelembevételével konkrét szervezeti javaslat készüljön az egyetemi partnerkapcsolatok kezelésére.

A koncepció készítői abból indultak ki, hogy valódi, élő vállalati kapcsolattartás a szakmai folyamatokban (oktatás, K+F+I, felnőttképzés stb.) van, ennek pedig a karon vannak valódi felelősei. A kar tervez, és realizál ebből a kapcsolatból bevételt, további lehetőségeket, projekteket, együttműködéseket. A partnerkapcsolatoknak részét alkotják a nemzetközi kapcsolatok is, mivel ebben is van kapcsolattartó, illetve ebben az esetben is tervezhető kari bevétel.

A kari rendszerek, működési mechanizmusok tehát megmaradnak, az egyetemi szintű koordináció azonban segít abban, hogy a kari kapcsolatrendszer a többi kar, illetve az egyetem központja számára áttekinthetővé váljon, és az abban rejlő potenciált az egyetem, ill. a karok érdekében kihasználják. Nagyon fontos szempont továbbá, hogy az egyetemi szinten megszólítható új stratégiai partnerek hozadékot jelentenek a karok forrásszerzési, beiskolázási, nemzetközi stb. tevékenységében.

Cél a karok és az egyetemi szintű kapcsolatápolás szabályainak kialakítása a következő területeken:

- Felelősségi szintek definiálása (szabályzatok)

- egyetemi partnerkapcsolatok ápolásához kapcsolódó integrált adatbázis és ehhez kapcsolódó működtetési szabályozás kialakítása

- új stratégiai kapcsolatok létesítése (vállatok, bel- és külföldi szakmai szervezetek, civil szervezetek, közigazgatás, sajtó)

- egyetemi PR és marketing tevékenység szervezése és összehangolása a karokkal

- alumni rendszer kiépítése, hallgatói pályakövetés rendszerének működtetése, a partnerkapcsolatokban rejlő szinergiák kihasználása

- az egyetem külügyi tevékenységének koordinálása

Az egyetemi szintű integrált folyamatok az alábbi területeket foglalják magukba:

1. A kiemelt, stratégiai partnerkapcsolati feladatok

2. A PR és arculattervezés feladatai a partnerkapcsolatok kezelésében

3. Alumni (öregdiák mozgalom) működtetése

4. Külügyi kapcsolatok ápolása (külön előterjesztésben tárgyalta a szenátus).

Várható eredmények:

- forrásbővülés

- egyetemi szemlélet megváltozása

- korszerű gyakornoki programok, pozitív vállalati visszajelzések

- beiskolázási hatékonyság javulása

- felnőttképzés keresleti oldalának generálása

- SZIE arculat (+kari brand-ek) egységesítése

- lobbierő-növekedés

- külkapcsolati ügyekkel foglalkozó, naprakész információkat kapó és adó, menedzsment-szemléletű központi szervezeti egység létrejötte

- az új, egyetemi szinten leszervezett kapcsolatok sokoldalú kari és egyetemi hasznosulása.

Pályázati Innovációs Központ

A szenátus 2008. április 1-jén hozott 50/2007/2008 számú határozata elfogadta a kiemelt pályázatok folyamatának alapelveit és főbb lépéseit, illetve a 2008. június 24-én hozott 95/2007/2008 számú határozatával jóváhagyta a Pályázati Innovációs Központ (PIK) ideiglenes létrehozását. A szenátus októberi ülésén elrendelte a Pályázati Iroda megszűntetését, illetve ezen funkcióknak a PIK Pályázati Csoportjához történő telepítését. A szervezeti átalakítás költsége az idei évi költségvetésben nem jelenthet többletkiadást. A novemberi szenátusi ülésre a PIK előterjesztést készít az innovációs terület szervezeti hátterének kialakításáról valamint a RET átalakításáról.

A PIK által kidolgozandó szabályzatok és utasítások listája

Szenátusi határozattal életbe lépő: Pályázati eljárásrend, Szellemi tulajdonkezelési szabályzat, Innovációs járulék fogadásáról szóló szabályzat

Rektori utasítással életbe lépő: PIK SZMSZ, PIK ügyrend

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar szervezeti korszerűsítése

A szenátus döntött a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar szervezeti korszerűsítéséről.

A szervezeti átalakítással érintett kari oktatási szervezeti egységek (intézetek):

1. Nemzetközi Gazdaságtani Intézet

- Világgazdaságtani Tanszék

- Európai Tanulmányok Tanszék

A Nemzetközi Gazdaságtani Intézet létrehozásával az Európai Tanulmányok Intézete megszűnik.

2. Társadalomtudományi Intézet

- Idegennyelvi Kommunikációs és Fordítóképző Tanszék

- Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

- Filozófia és Kultúrtörténet Tanszék

- Szociológia és Romológiai Tanszék

- Emberi erőforrások - Személyes vezetés Tanszék

3. Pályatervezési és Tanárképző Intézet

- Pszichológia Tanszék

- Pedagógia Tanszék

- Munkagazdaságtani és Minőségügyi Tanszék

- Pályatervezési Tanszék

- Módszertani Tanszék

A Társadalomtudományi Intézet és a Pályatervezési és Tanárképző Intézet létrehozásával az Emberi Erőforrás- és Kommunikáció-tudományi Intézet és a Humántudományi, Nyelvi és Tanárképző Intézet megszűnik.

4. TATA Kiválósági Központ és Informatikai Intézet

A TATA Kiválósági Központ és Informatikai Intézet a karon folyó akkreditált képzésekben tantárgyak, továbbképzési kurzusok meghirdetésének irányítását, szervezését és koordinálását, továbbá az ezzel összefüggő oktatásszervezési, tanácsadási, szolgáltatási és K+F feladatokat is ellátja.

- TATA Oktatásigazgatási és Szolgáltató Központ

- Informatikai Tanszék

- Információtechnológiai Tanszék

5. Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet

- Termelésökonómia és Menedzsment Tsz.

- Üzemtani Tanszék

- M.B.A. Központ

Az intézet a jövőben egyidejűleg ellátja az M.B.A. képzéssel kapcsolatos feladatokat is, ezért az önálló M.B.A. Központ megszűnik.

6. Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

- Agrárgazdaságtani Tanszék

- Regionális és Vidékfejlesztési Tanszék

- Turizmus és Vendéglátás Tanszék

Az intézet integrálja a döntően alkalmazott kutatásokra épülő vidékfejlesztési, regionális, turisztikai és agrárközgazdasági tudományok teljes vertikumát.

Az átalakítás a további funkcionális szervezeti egységeknél is indokolttá tesz bizonyos - létszám növekedéssel nem járó - változtatásokat, átcsoportosításokat.

A szervezeti átalakítást a kar 2009. január 1-jével tervezi végrehajtani. A szervezeti átalakítással összefüggésben felmerülő munkajogi feladatokat (státuszok meghatározása, létszámleépítés, kinevezés-módosítások, vezetői pályázatok kiírása stb.) ütemtervnek megfelelően soron kívül valósítják meg.