„Sose felejtsék el az íratlan szabályokat is betartani”


A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar oklevélátadó ünnepségét június 25-én tartották a gödöllői aulában. A résztvevőket dr. Mézes Miklós egyetemi tanár, az MTA levelező tagja köszöntötte, majd dr. Csányi Sándor egyetemi tanár, dékán mondott tanévzáró beszédet. Az eseményen részt vett dr. Beke János egyetemi tanár, rektorhelyettes, Soósné dr. Tóth Zsuzsanna egyetemi főtitkár és dr. Ángyán József egyetemi tanár, a környezetgazdálkodási szak vezetője, országgyűlési képviselő, akit először köszönthettek az egyetem nyilvános rendezvényén a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkáraként.

- Karunk életében a legnagyobb ünnep az, amikor a végző­sök diplomáit átadjuk – kezdte tanévzáró beszédét dr. Csányi Sándor. - 2010-ben is kétszer ün­nepelünk, mert a most végzettek mellett decemberben ele­jén is fognak még dip­lomázni hallgatóink. Idén először a mesterképzésekben is végeztek hall­ga­tó­k. Átlagos eredményük valamennyi szakon meg­haladta a 4 egészet. Nagy öröm, hogy idén a tavalyihoz képest jobb arányban, a végzettek majdnem 60%-a rendelkezik a szük­séges szintű nyelv­vizsgával és így a diplomát ma 171 fő veheti át.

- Végzettjeink nagy feladatok előtt állnak – folytatta a kar dékánja -, mert a Föld élet­fenn­tar­tó rendsze­reinek megőr­zé­se, fenntar­tása és hét milliárd ember élelmezése egyre na­gyobb szak­tudást igényel. A jövő nehéz kérdéseit a kör­nyezetre érzékeny, a ter­­mészeti fo­lyamatokat ér­tő és tisztelő, jól képzett mező­gaz­da­sá­gi és környe­zet­ipari szak­em­berek fog­ják sikeresen kezelni. Őszin­tén hi­szem, hogy a ka­ron végzettek meg fog­nak felelni az élet kö­vetelményeinek, és másoknak példát adó polgárok lesz­nek. Ahhoz, hogy ez így is legyen, so­sem lehetnek kishitű­ek és mindig higgyenek abban, hogy meg tudják csinálni! Az életben sok írott és íratlan szabályt kell majd betar­ta­ni­uk. Fekete István, aki agrármérnök és képzett vadászati szak­író is volt, írta egy helyen a va­dász­etikával kapcso­lat­ban: “A legfontosabb íratlan tör­vény te­hát: az írott törvé­nyek betartása akkor is, amikor senki sem látja.”

- Sose felejtsék el az íratlan szabályokat is betartani – mondta befejezésül dr. Csányi Sándor -, mert az emberi és szakmai tisztesség és hitelesség egyik legfonto­sabb biztosítéka ez.

A kar tanácsa dr. Dimény Judit egyetemi tanár részére Doby Géza-díjat adományozott.

Címzetes egyetemi docens lett Benécsné dr. Bárdi Gabriella, a Fővárosi és Pest megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság igazgatójának, Ferenc Károly, a Vertikál Kft. vezérigazgatója, Heltmanné dr. Tulok Mária ny. egyetemi adjunktus, Makó Magdolna, a Fővárosi Csatornázási Művek környezetvédelmi osztályvezetője.

A kar tiszteletbeli tanácsadója címet adományozták dr. Danijel Jugnak, az eszéki J. J. Strossmayer Egyetem egyetemi docensének, dr. Jan Krennek, a brünni Mendel Egyetem egyetemi tanárának, Kiss Péternek, a Green-Go 2000. Kft. ügyvezetőjének, dr. Roszík Péternek, a Biokontroll Hungária Kht. ügyvezetőjének, Terpó Istvánnak, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara titkárának.

Dékáni dicséretben részesült dr. Katona Krisztián egyetemi adjunktus, Simon Sándor ny. kertészeti szakmunkás, Tóth M. Jánosné laboráns és Jung Ivett PhD hallgató.

A Béres Alapítvány Béres József Ösztöndíját Benedek Szilveszter agrármérnök szakos hallgató nyerte el.

Pro Negotio Universitatis kitüntetést vett át Orbán Péter mezőgazdasági mérnök, Demény Márton János okl. agrármérnök és Vizsnyiczai Borbála környezetgazdálkodási agrármérnök.

Dékáni különdíjban részesült Padla Zsófia és Kakuszi Zoltán végzős hallgató.

A 2010. évi záróvizsgán nyújtott kimagasló teljesítményéért 11 fő részesült különdíjban.

A karon 8 alapképzési szak és 11 mesterszak működik. Ezeknek a szakoknak a létrehozásában és működésében kiemelkedő szerepe van a szakokat vezető munkatársaknak. Ennek kifejezéseként dr. Dimény Judit egyetemi tanár, a kertészmérnöki BSc szak vezetője és dr. Heszky László egyetemi tanár, az MTA rendes tagja a mezőgazdasági biotechnológus MSc szak vezetője is elbúcsúztatta a végzetteket.

 

Balázs Gusztáv felvételei