Stabil és megalapozott volt az egyetem 2009. évi gazdálkodása


A Szent István Egyetem Szenátusa 2009/2010. tanévi kilencedik rendes ülését május 19-én tartotta Gödöllőn.

 

A személyi kérdések tárgyalása során a Szenátus támogatta dr. Peszeki Zoltán (Gépészmérnöki Kar) egyetemi tanári kinevezését, s jóváhagyta dr. Szilágyi Tivadar részére egyetemi tanári álláshely – pályázat nélkül egy évre történő – betöltését.

A Szenátus az Ybl Miklós Építéstudományi Kar dékáni pályázatával kapcsolatban dr. Makovényi Ferenc főiskolai tanár pályázatát támogatta. A másik pályázó dr. Telekes Gábor főiskolai tanár volt.

A Szenátus jóváhagyta a következő intézetigazgatói és tanszékvezetői megbízásokat:

Dr. Fodor László egyetemi tanár, tanszékvezető, ÁOTK Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék

Dr. Gálfi Péter egyetemi tanár, tanszékvezető, ÁOTK Gyógyszertani és Méregtani Tanszék

Dr. Hornung Erzsébet egyetemi docens, intézetigazgató, ÁOTK Biológiai Intézet

Dr. Hullár István egyetemi docens, intézetigazgató, ÁOTK Állattenyésztési Takarmányozási és Laborállat-tudományi Intézet

Dr. Nemes Péter egyetemi tanár, tanszékvezető, ÁOTK Kémia Tanszék

Dr. Rusvai Miklós egyetemi tanár, tanszékvezető, ÁOTK Kórbonctani és Igazságügyi Állatorvostani Tanszék

Dr. Szenci Ottó egyetemi tanár, klinikavezető, ÁOTK Üllői Nagyállat-klinika

Orbán Éva főkönyvtáros, könyvtárigazgató, ÁOTK Könyvtár Levéltár és Múzeum

Némedi István tangazdaság-vezető, ÁOTK Tangazdaság

Dr. Szarvák Tibor főiskolai docens, tanszékvezető, ABK Szociálpedagógiai Tanszék

Dr. Molnár Sándor egyetemi tanár, intézetigazgató, GÉK Matematikai és Informatikai Intézet

Dr. Borzán Anita egyetemi docens, intézetigazgató, GK Gazdaságtudományi Intézet

Dr. Lakatos Vilmos főiskolai tanár, intézetigazgató, GK Vezetéstudományi Intézet

Dr. Katona Krisztina főiskolai docens, intézetigazgató, PK Kommunikációs Intézet

Dr. Lipcsei Imre főiskolai tanár, intézetigazgató, PK Nevelés- és Társadalomtudományi Intézet

 

Szabályzatok, ügyrend, alapító okiratok

 

A Szenátus megismerte és egyhangúlag jóváhagyta az Alapító Okirat (Szent István Egyetem, Szent István Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Szent István Egyetem Gyakorló Óvoda és Gyakorló Általános Iskola) módosítására vonatkozó előterjesztést.

*

A Szenátus a változó jogszabályi környezetnek, illetve az OKM által megfogalmazott elvárásoknak való megfelelés érdekében elfogadta az Egyetemi Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását. Ennek keretében a Szenátus az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat előterjesztése alapján emelte a hallgatói önkormányzatok képviselőinek arányát a testületben.

*

A Szenátus a Gazdasági Tanács ügyrendjének revíziójával kapcsolatban támogatta azt a rektor által feltett kérdést, miszerint: ”A Gazdasági Tanács elnök-helyettesi posztja eltörlésre kerüljön-e?”.

*

A Szenátus jóváhagyta a Mezőgazdaság-és Környezettudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzatára vonatkozó előterjesztést.

*

A Szenátus jóváhagyta az SZMSZ 5/G. mellékletét a Hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és bekövetkezett balesetek esetén követendő eljárásokra vonatkozó előterjesztést.

 

Szakindítások, szakalapítások

 

A Szenátus

- jóváhagyta a vetőmag-gazdálkodási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak szakindítási dokumentumát és egyetértett annak indításával Gödöllőn, a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon valamint Szarvas telephelyen,

- jóváhagyta a klímaváltozási rendszer mérnök mesterszak létesítési dokumentumát és egyetértett annak alapításával a következő konzorciális formában: Debreceni Egyetem, AGTC, Mezőgazdaság-, Élelmiszer-tudományi és Környezetgazdálkodási Kar (MÉK), Szent István Egyetem, Mezőgazdaság-és Környezettudományi Kar, Pannon Egyetem, Georgikon Kar.

- jóváhagyta a településüzemeltető szakember szakirányú továbbképzési szak szakindítási dokumentumát és egyetértett annak alapításával és indításával Gödöllőn, a Gépészmérnöki Karon.

- jóváhagyta a gyermeki kommunikáció fejlődését támogató pedagógus szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak szakindítási dokumentumát és egyetértett annak alapításával és indításával Szarvason, a Pedagógiai Karon.

 

Költségvetési beszámoló, költségvetési előterjesztés

 

A Szenátus egyhangúlag jóváhagyta a 2009. évi költségvetési beszámolóról szóló előterjesztést.

A beszámoló V. fejezete a költségvetési év gazdálkodásának általános értékelését adta. E szerint összességében az egyetem 2009. évi gazdálkodása stabil és megalapozott volt. Feladatai ellátása és működése során költségvetési előirányzatainak betartásával, a rendelkezésére álló eszközök és források ésszerű igénybevételével gazdálkodott. A fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges pénzeszköz folyamatosan rendelkezésre állt, az évközi kétszeri kiadási előirányzat és támogatás zárolás ellenére is.

A költségvetés teljesítése során a saját bevételek növelése tette lehetővé szinte teljes egészében a dologi kiadások finanszírozását, az eszközállomány növekedését és fejlesztését, valamint 2010. évre a költségvetési tartalékot jelentő előirányzat-maradvány képzését, amely magában foglalja az értékpapír állomány értékét is.

A mérleg alakulása azt tükrözi, hogy növekedés tapasztalható az eszközoldalon, a forrásoldalon pedig nőtt a saját tőke és a tartalékok, valamint a kötelezettségek (szállítók, nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása) állománya.

A költségvetés teljesítése és a vagyoni-pénzügyi helyzet javulása, a rendelkezésre álló forrásokra alapuló következetes, költségtakarékos gazdálkodás eredménye.

A Szent István Egyetem 2009. évi gazdálkodási célkitűzéseinek középpontjában az ingatlan fejlesztési, racionalizálási feladatok teljesítése, valamint a pénzügyi stabilitás megteremtése állt.

Összefoglalóan megállapítható, hogy a költségvetésben meghatározott programok teljesültek, a képzés és kutatás színvonalának emelését, az egyetem zökkenőmentes működését és folyamatos likviditását biztosították.

A Szenátus három tartózkodás mellett elfogadta a 2010. évi költségvetést.

A 2010-ben megalakult Költségvetési Bizottság áttekintette azokat a jogcímeket, jogszabályokat, amelyek alapján az egyetem a 2010-es gazdasági évre az állami költségvetési támogatást kapta és javaslatot tett a támogatás szervezeti egységenkénti elosztására. Ennek keretében a Költségvetési Bizottság az alábbi határozati javaslatokat terjesztette a Szenátus elé:

1) A költségvetés jóváhagyását követően azok a karok, amelyek a hallgatói létszám csökkenése miatt nehéz pénzügyi helyzetbe kerültek, 20 napon belül készítsenek konszolidációs tervet költségvetési egyensúlyi helyzetük helyreállítása érdekében, melyet a Költségvetési Bizottság véleményez és javaslatot tesz annak véghajtására.

2) Az egyetemi szintű irányítási és szolgáltatási feladatok ellátásához szükséges szervezeti egységek (központi egységek) és a gödöllői nem kari jogállású szervezeti egységek létszámát és az általuk ellátott feladatokat a Bizottság tekintse át és tegyen ajánlásokat a működés racionalizálására, a párhuzamosságok megszüntetésére, és a hatékonyság növelésére. Egyúttal a Bizottság dolgozza ki ezek pénzügyi hatásait is.

3) Az átoktatással kapcsolatos összegek az egyeztetések elhúzódása miatt nem kerültek az előterjesztésbe, ezért azok meghatározására év közben kerül sor. Zárszámadáskor a tényleges teljesítés ismeretében a karok között az eltéréseket rendezni kell.

4) A 2011. évi új fenntartói megállapodás ismeretében a Bizottság tegyen ajánlásokat a költségvetési támogatás irányszámainak intézményen belüli kialakítására.

 

További döntések

 

A Szenátus jóváhagyta, hogy az Óvodapedagógus alapképzési szak új szakfelelőse dr. Lipcsei Imre főiskolai tanár legyen.

*

A Szenátus elfogadta, hogy a Köztársasági Ösztöndíjra vonatkozó kari felterjesztéseket támogatja, és azok ellen a későbbiekben sem emel kifogást.

*

A Szenátus jóváhagyta a Panaprocee c. természetvédelmi pályázatra vonatkozó előterjesztést, melyben a KTI Környezet-gazdaságtani Tanszéke vesz részt.

*

A Szenátus jóváhagyta a Palermoi Egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem és a Szent István Egyetem között létrejövő keret megállapodás megkötését.

Az együttműködési megállapodás céljai:

- közös mikológiai témájú kutatások megvalósítása pl. földalatti és földfeletti gombák természetes élőhelyeinek feltérképezése, gombagyűjtés, gombatermesztés,

- tudományos eredmények, herbáriumi minták, adatok cseréje,

- kutatócsere oktatás, képzés céljából,

- közös kutatási projektek megvalósítása.

 

A Szent István Egyetem Szenátusa 2009/2010. tanévi tizedik rendes ülését június 16-án tartotta Gödöllőn.

A Szenátus támogatta dr. Benkő János egyetemi tanári pályázatát a GÉK Környezetipari Rendszerek Intézetébe, dr. Szakál Béla és dr. Beda László főiskolai tanári pályázatát az YMÉK Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézetébe.

A Szenátus ismét támogatta dr. Makovényi Ferenc főiskolai tanár pályázatát a dékáni megbízás elnyerésére az Ybl Miklós Építéstudományi Karra, majd támogatta dr. Puskás János egyetemi docens pályázatát a Víz- és Környezetgazdálkodási Kar dékáni megbízásának elnyerésére.

A Szenátus megtárgyalta a 2010/2011. tanévtől a kollégiumi díjemelésekre vonatkozó előterjesztést. A Gazdasági Karon a Mater Hostel 2010/2011. tanévtől érvényes kollégiumi díjai: államilag támogatott, nappali tagozatos hallgató 2 fős szobában: 16.000 Ft/fő, 2x2 fős szobában 14.000 Ft/fő, költségtérítéses, nappali tagozatos hallgató 2 fős szobában 21.000 Ft/fő, 2x2 fős szobában 19.000 Ft/fő. A Gödöllői Kollégiumok díja nem változik.

A Víz- és Környezetgazdálkodási Kar Cervus Hostel „C” kollégium díjai a 2010/2011-es tanévtől állami finanszírozott hallgatók részére: 2 x 3 ágyas szobában: 11.000 Ft/fő/hó, 2 ágyas szobában: 15.000 Ft/fő/hó, 1 ágyas szobában: 16.000 Ft/fő/hó. Költségtérítéses hallgatók részére: + 5.000 Ft.

A Szenátus támogatta a SZIE ABK Közép-Európai Intézet Zrt. létrehozását, a SZIE és a szöuli Dongguk Egyetem közötti együttműködési megállapodást, a SZIE és a Mongol Mezőgazdasági Egyetem és a Mongol Mezőgazdasági Tudományok Akadémia közötti együttműködést, a GTK és a cserháti falvak közötti együttműködést valamint a GTK és a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ közötti együttműködési megállapodást.

A Szenátus támogatta az egyetem csatlakozását az „European research group (ERG) ENDURE” kezdeményezéshez a növényvédelem területén.

A Szenátus több pályázatot is támogatott. Ezek voltak A határ menti üzleti élet innovációja és védelme klaszter stratégiával, A határ menti hulladékfeldolgozás és CO2 kibocsátás csökkentés környezetünk védelme érdekében valamint A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása című pályázatok.

A Szenátus elfogadta az OBEKK Országos Bioenergetikai Kompetencia Központ Zrt. szindikátusi szerződését.

A Szenátus támogatta a talajvédelmi szakirányú továbbképzési szak alapítását és indítását, angol-magyar szakfordító szakirányú továbbképzési szak indítását, német-magyar szakfordító szakirányú továbbképzési szak indítását, klímagazdasági szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak alapítását és indítását, okleveles klímagazdasági szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak alapítását és indítását, executive MBA menedzser szakirányú továbbképzési szak indítását, executive MBA szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak indítását, általános festő és általános grafikus felsőfokú szakképzés indítását, az egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirányának Budapest telephelyen történő indítását.

A Szenátus támogatta a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karának csatlakozását a klímaváltozási rendszer mérnök mesterszakot alapító konzorciumhoz.

A Szenátus támogatta a GTK tagsági jogviszonyának létesítését az Eurasian Economic Club of Scientists (EECS) nemzetközi szervezetben. Az EECS a kazah elnök kezdeményezésére jött létre 2008 nyarán. Fő célja az európai és közép-ázsiai tudományos és szakmai kapcsolatok szervezése. Ez a szervezet rendezi meg évről-évre a Közép Ázsia Davosának számító Astana Economic Forumot. Az esemény fontosságát jelzi, hogy a 2010-es fórumon két közgazdasági Nobel-díjas, egy béke Nobel-díjas, a Gazprom elnöke, kazah és orosz miniszterek vesznek részt. A szervezetben való aktív szerepvállalás nagyban megkönnyítheti a közép-ázsiai egyetemi kapcsolatépítést és a kazah oktatási projektekbe való bekerülést.